Годишен финансов отчет за 2017 г. 

 1. Годишен финансов отчет
 2. Годишен доклад за дейността
 3. Доклад политика по възнагражденията
 4. Доклад на независимия одитор
 5. Информация по Приложение 11 към чл. 32 ал. 1 т. 4 от Наредба №2 от ЗППЦК
 6. Декларация по чл.100, ал.4, т.3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа
 7. Декларация по чл.100, ал.4, т.4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа
 8. Декларация за корпоративно управление
 9. Справки КФН
 10. Приложения
 11.  

Междинен финансов отчет към 31.12.2017 г. (01.01.2017 – 31.12.2017 г.)

 1. Междинен доклад за дейността
 2. Междинен финансов отчет
 3. КФН форми
 4. Декларация по чл.100o, ал.4, т.3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа
 5. Допълнителна информация по чл.41, ал.2, т.5 от Наредба №2 от 17.09.2003 г.
 6. Допълнителна информация по чл.33, ал.1, т.6 от Наредба №2 от 17.09.2003 г.
 7. Информация съгласно Приложение №9 по чл.33, ал.1 от Наредба №2 на КФН
 8. Вътрешна информация по чл. 7 от Регламент (ЕС) No 596/2014
 9. Приложения

 Междинен финансов отчет за деветмесечието на 2017 г. (01.01.2017 – 30.09.2017 г.)

 1. Междинен доклад за дейността
 2. Междинен финансов отчет
 3. КФН форми
 4. Декларация по чл.100o, ал.4, т.3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа
 5. Допълнителна информация по чл.41, ал.2, т.5 от Наредба №2 от 17.09.2003 г.
 6. Допълнителна информация по чл.33, ал.1, т.6 от Наредба №2 от 17.09.2003 г.
 7. Информация съгласно Приложение №9 по чл.33, ал.1 от Наредба №2 на КФН
 8. Вътрешна информация по чл. 7 от Регламент (ЕС) No 596/2014
 9. Приложения

 

Междинен финансов отчет за I-вото шестмесечие на 2017 г.

 1. Междинен доклад за дейността
 2. Междинен финансов отчет
 3. КФН форми
 4. Декларация по чл.100o, ал.4, т.3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа
 5. Допълнителна информация по чл.41, ал.2, т.5 от Наредба №2 от 17.09.2003 г.
 6. Допълнителна информация по чл.33, ал.1, т.6 от Наредба №2 от 17.09.2003 г.
 7. Информация съгласно Приложение №9 по чл.33, ал.1 от Наредба №2 на КФН
 8. Вътрешна информация по чл. 7 от Регламент (ЕС) No 596/2014
 9. Приложения

Междинен финансов отчет за I-во тримесечие на 2017 г.

 1. Междинен доклад за дейността
 2. Междинен финансов отчет
 3. КФН форми
 4. Декларация по чл.100o, ал.4, т.3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа
 5. Допълнителна информация по чл.41, ал.2, т.5 от Наредба №2 от 17.09.2003 г.
 6. Допълнителна информация по чл.33, ал.1, т.6 от Наредба №2 от 17.09.2003 г.
 7. Информация съгласно Приложение №9 по чл.33, ал.1 от Наредба №2 на КФН
 8. Вътрешна информация по чл. 7 от Регламент (ЕС) No 596/2014
 9. Приложения