Годишен финансов отчет 2019 г.

  Междинен финансов отчет към 31.12.2019 г.

   Междинен финансов отчет към 30.09.2019 г.

    Междинен финансов отчет към 30.06.2019 г.

    1. Междинен доклад за дейността
    2. Междинен финансов отчет
    3. КФН форми
    4. Декларация по чл.100o, ал.4, т.3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа
    5. Допълнителна информация по чл.41, ал.2, т.5 от Наредба №2 от 17.09.2003 г.
    6. Допълнителна информация по чл.33, ал.1, т.6 от Наредба №2 от 17.09.2003 г.
    7. Информация съгласно Приложение №9 по чл.33, ал.1 от Наредба №2 на КФН
    8. Вътрешна информация по чл. 7 от Регламент (ЕС) No 596/2014
    9. Приложения.

     

     

     

    Междинен финансов отчет към 31.3.2019 г.

    1. Междинен доклад за дейността
    2. Междинен финансов отчет
    3. КФН форми
    4. Декларация по чл.100o, ал.4, т.3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа
    5. Допълнителна информация по чл.41, ал.2, т.5 от Наредба №2 от 17.09.2003 г.
    6. Допълнителна информация по чл.33, ал.1, т.6 от Наредба №2 от 17.09.2003 г.
    7. Информация съгласно Приложение №9 по чл.33, ал.1 от Наредба №2 на КФН
    8. Вътрешна информация по чл. 7 от Регламент (ЕС) No 596/2014
    9. Приложения.