Годишен финансов отчет за 2008 г.

 1. Годишен доклад за дейността
 2. Доклад от независимия одитор
 3. Годишен отчет
 4. Справки
 5. Декларация по чл.100o, ал.4, т.4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа
 6. Информация към годишен финансов отчет
 7. Уведомление

Междинен финансов отчет за IV-то тримесечие на 2008 г.

 1. Междинен доклад за дейността
 2. Междинен отчет
 3. КФН Форми
 4. Декларация по чл.100о, ал.4, т.3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа
 5. Допълнителна информация по чл.41, ал.2, т.5 от Наредба №2 от 17.09.2003 г.
 6. Допълнителна информация по чл.33,ал.1, т.6 от Наредба №2 от 17.09.2003 г.
 7. Вътрешна информация за фактите и обстоятелствата
 8. Приложения

Междинен финансов отчет за III-то тримесечие на 2008 г.

 1. Междинен доклад за дейността
 2. Междинен отчет
 3. КФН Форми
 4. Декларация по чл.100o, ал.4, т.3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа
 5. Допълнителна информация по чл.41, ал.2, т.5 от Наредба №2 от 17.09.2003 г.
 6. Допълнителна информация по чл.33,ал.1, т.6 от Наредба №2 от 17.09.2003 г.
 7. Вътрешна информация за фактите и обстоятелствата
 8. Приложения

Междинен финансов отчет за II-ро тримесечие на 2008 г.

 1. Междинен доклад за дейността
 2. Междинен отчет
 3. КФН Форми
 4. Декларация по чл.100o, ал.4, т.3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа
 5. Допълнителна информация по чл.41, ал.2, т.5 от Наредба №2 от 17.09.2003 г.
 6. Допълнителна информация по чл.33,ал.1, т.6 от Наредба №2 от 17.09.2003 г.
 7. Вътрешна информация за фактите и обстоятелствата
 8. Приложения

Междинен финансов отчет за I-во тримесечие на 2008 г.

 1. Междинен доклад за дейността
 2. Междинен отчет
 3. КФН Форми
 4. Декларация по чл.100o, ал.4, т.3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа
 5. Допълнителна информация по чл.41, ал.2, т.5 от Наредба №2 от 17.09.2003 г.
 6. Допълнителна информация по чл.33, ал.1, т.6 от Наредба №2 от 17.09.2003 г.
 7. Вътрешна информация за фактите и обстоятелствата
 8. Приложения