“Софарма Билдингс” АДСИЦ е акционерно дружество със специална инвестиционна цел по смисъла на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация.

Предметът на дейност на Дружеството е инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения в тях, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг, аренда и/или продажбата им.

“Софарма Билдингс” АДСИЦ е учредено на 06.07.2007 г. и е вписано в Търговския регистър с решение № 1 от 14.08.2007 г. по ф.д.12390/2007 на Софийски градски съд. Дружеството е учредено за неопределен срок.

С Решение № 1637-ДСИЦ на Комисията за финансов надзор (КФН) от 21.12.2007 г. “Софарма Билдингс” АДСИЦ има лиценз № 59-ДСИЦ/28.01.2008 г. за упражняване на дейността си.

„Софарма Билдингс” АДСИЦ е публично дружество съгласно Закона за публично предлагане на ценни книжа.

Структура на управление

„Софарма Билдингс” АДСИЦ има едностепенна система на управление със Съвет на директорите от трима членове, както следва:

  1. Емил Костов – Изпълнителен директо
  2. Ирина Минчева  – Председател на СД
  3. Стойчо  Пангев – Зам. председател на СД

Дружеството се представлява и управлява от изпълнителния директор
Емил Костов.

 

Документи

 
Програма за корпоративно управление

След приемането на Националния кодекс за корпоративно управление и официалното присъединяване на „Софарма Билдингс” АДСИЦ към него, дейността на Съвета на директорите на дружеството, както и вътрешните актове бяха съобразени с новите изисквания и препоръки.
Утвърдена е практика за публично оповестяване на всяка информация, която е съществена за дружеството. Създадени са и са утвърдени  редица практики за улеснения на акционерите да участват ефективно в работата на Общите събрания на акционерите чрез:
Процесите и процедурите за провеждане на общи събрания на акционерите позволяват еднакво третиране на всички акционери;
СД на дружеството прави гласуването разбираемо и лесно, като в материалите за общото събрание се поместват и предложенията за решения.
Процедурата и редът на общото събрание на акционерите позволяват справедливо отношение към акционерите, без значение от броя на притежаваните или представлявани от тях акции.

 

Акции

 
Емитирани ценни книжа

„Софарма Билдингс” АДСИЦ вписа увеличението на капитала  от 500000 лв. на 649990 лв. в Търговския регистър. Новата емисия е регистрирана в „Централен депозитар” АД.
Регистрираният капитал на „Софарма билдингс” АДСИЦ е в размер на 3 899 940 лв., разпределен на 3 899 940 броя обикновени безналични акции, с право на глас, с номинална стойност от 1 лев всяка една.
Всички издадени акции са изплатени напълно, в пари.
Акциите на Дружеството са приети за борсова търговия на 25.06.2008 год.

Търговия на акциите

Прехвърлянето на акциите на „Софарма билдингс” АДСИЦ се извършва по предвидения от закона ред. Акции на Дружеството могат да придобиват всички български и чуждестранни физически или юридически лица при спазване на изискванията на действуващото българско законодателство.

Дивидентна политика
Статутът на дружеството като акционерно дружество със специална инвестиционна цел определя специфичната политика на разпределение на дивидентите на акционерите:

  • Дружеството разпределя задължително като годишен дивидент не по-малко от 90 % (деветдесет на сто) от печалбата си за финансовата година, определена по реда на чл. 29, ал. 3 от ЗДСИЦДС.
  • Разпределението на останалите 10% се определя с решение на Общото събрание на акционерите по общия ред на Търговския закон.

 

Права на акционерите

Акционерите в публичното дружество имат множество права, регламентирани от българското законодателство, като най-важен закон е Законът за публичното предлагане на ценни книжа.
Най-важни права за акционерите са:

  • Право на глас;
  • Право на информация;
  • Право на дивидент;
  • Право на ликвидационен дял;
  • Право да оспорва решения на Общото събрание, когато те противоречат на повелителните разпоредби на закона.

 

Общи събрания

Общото събрание на акционерите е върховния орган на дружеството. В работата на Общото събрание могат да вземат участие всички акционери с право на глас.
Дружеството провежда редовни и извънредни общи събрания.
Редовното общо събрание се свиква ежегодно и се провежда до края на юни по седалище на дружеството.
Извънредно общо събрание се свиква, когато трябва да бъдат обсъдени важни въпроси, които не могат да бъдат отложени до следващото редовно общо събрание.
Правото на глас в Общото събрание се упражнява от лицата, вписани като такива в книгата на акционерите на дружеството, водена от „Централен депозитар” АД – 14 дни преди датата на провеждането му. Правото на глас може да се упражнява лично и чрез пълномощник.
За улеснение на акционерите „Софарма билдингс” АДСИЦ публикува в този web site поканите за Общите събрания на акционерите, както и протоколите от заседанията.
Образец на пълномощно за представителство в Общо събрание.

 

Връзки с инвеститори

Директор за връзки с инвеститорите

Иванка Панова
Телефон:  0889775955
Е-поща: v.panova@sbt.bg

Контакти

Софарма билдингс АДСИЦ

Централен офис:
София, Комплекс Софарма Бизнес Тауърс – Ул. “Лъчезар Станчев” 5, Сграда А, ет. 20