„СОФАРМА БИЛДИНГС“ АДСИЦ

 КАЛЕНДАР НА КОРПОРАТИВНИТЕ СЪБИТИЯ

през 2022 година

     събитие

Краен срок

Ø Публикуване на отчет за четвърто тримесечие на 2021 г.

31.01.2022

Ø Публикуване на одитиран Годишен финансов отчет за 2021 г.

31.03.2022

Ø Представяне на декларации на членовете на СД по чл. 20 от ЗДСИЦДС

31.03.2022

Ø Публикуване на отчет за първо тримесечие на 2022 г.

03.05.2022

Ø Заседание на Съвета на директорите за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите.

Ø Представяне на поканата за свикване на редовно годишно общо събрание в Търговския регистър.

Ø Представяне на поканата и писмените материали по дневния ред на общото събрание пред обществеността, КФН,БФБ и ЦД.

20.05.2022

 

20.05.2022

 

31.05.2022

Ø Изготвяне на списък от ЦД на лицата с право на глас в РОСА

14.06.2022

Ø Провеждане на редовно годишно общо събрание на акционерите.

30.06.2022

Ø Обявяване на ГФО за 2021 г. в Търговския регистър

30.06.2022

Ø Представяне на Протокол от редовно годишно общо събрание на акционерите пред обществеността, КФН, БФБ и ЦД.

04.07.2022

Ø Публикуване на отчет за второ тримесечие на 2022 г.

01.08.2022

Ø Начална дата за изплащане на дивидент* за 2021 г.

30.09.2022

Ø Публикуване на отчет за трето тримесечие на 2022 г.

31.10.2022

Ø Публикуване на отчет за четвърто тримесечие на 2022 г.

30.01.2023

Ø Публикуване на одитиран Годишен отчет за 2022 г.

30.03.2023

*Ако има съответно решение на Общото събрание на акционерите.

Медии, в които Софарма билдингс  АДСИЦ публикува регулираната информация:

http://www.extri.bg ;http://e-register.fsc.bg

Home