СОФАРМА БИЛДИНГС АДСИЦ

КАЛЕНДАР НА КОРПОРАТИВНИТЕ СЪБИТИЯ през 2020 година

     събитие срок
Ø Публикуване на отчет за четвъртото тримесечие на 2019   г. 30.01.2020
Ø Заседание на Съвета на директорите за приемане на годишния финансов отчет. 13.03.2020
Ø Публикуване на одитиран Годишен финансов отчет за 2019 г. 30.03.2020
Ø Представяне на декларации на членовете на СД по чл. 26, ал. 2 от ЗДСИЦ 30.03.2020
Ø Публикуване на отчет за първото тримесечие на 2020 г.  30.04.2020

Ø Заседание на Съвета на директорите за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите.

Ø Представяне на поканата за свикване на редовно годишно общо събрание в Търговския регистър.

Ø Представяне на поканата и писмените материали по дневния ред на общото събрание пред обществеността, КФН и БФБ.

 13.05.2020

 15.05.2020

 29.05.2020

Ø Изготвяне на списък от ЦД на лицата с право на глас в РОСА  12.06.2020
Ø Провеждане на редовно годишно общо събрание на акционерите. 30.06.2020
Ø Обявяване на ГФО за 2019 г. в Търговския регистър 30.06.2020
Ø Краен срок за представяне на Протокола от редовно годишно общо събрание на акционерите пред обществеността, КФН и БФБ. 03.07.2020
Ø Публикуване на отчет за второто тримесечие на 2020 г. 30.07.2020
Ø Начална дата за изплащане на дивидент* за 2019 г. 30.09.2020
Ø Публикуване на отчет за третото тримесечие на 2020г. 30.10.2020
Ø Крайна дата за изплащане на дивидента* за 2019 г. чрез съответната банка и инвестиционните посредници.

 

30.12.2020

Ø Публикуване на отчет за четвъртото тримесечие на 2020 г.

Ø Публикуване на одитиран Годишен отчет за 2020 г.

30.01.2021

31.03.2021

 

Медии, в които Софарма имоти АДСИЦ публикува регулираната информация:

http://www.extri.bg ;http://e-register.fsc.bg

 

 

Home

*Ако има съответно решение на Общото събрание на акционерите.