„СОФАРМА БИЛДИНГС“ АДСИЦ

 КАЛЕНДАР НА КОРПОРАТИВНИТЕ СЪБИТИЯ

през 2024 година

     събитие

Краен срок

Ø Публикуване на отчет за четвърто тримесечие на 2023 г.

30.01.2024

Ø Публикуване на одитиран Годишен финансов отчет за 2023 г.

01.04.2024

Ø Представяне на декларации на членовете на СД по чл. 20 от ЗДСИЦДС

01.04.2024

Ø Публикуване на отчет за първо тримесечие на 2024 г.

30.04.2024

Ø Заседание на Съвета на директорите за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите.

Ø Представяне на поканата за свикване на редовно годишно общо събрание в Търговския регистър.

Ø Представяне на поканата и писмените материали по дневния ред на общото събрание пред обществеността, КФН,БФБ и ЦД.

20.05.2024

 

20.05.2024

 

30.05.2024

Ø Изготвяне на списък от ЦД на лицата с право на глас в РОСА

14.06.2024

Ø Провеждане на редовно годишно общо събрание на акционерите.

30.06.2024

Ø Обявяване на ГФО за 2023 г. в Търговския регистър

30.06.2024

Ø Представяне на Протокол от редовно годишно общо събрание на акционерите пред обществеността, КФН, БФБ и ЦД.

03.07.2024

Ø Публикуване на отчет за второ тримесечие на 2024г.

30.07.2024

Ø Начална дата за изплащане на дивидент* за 2023 г.

31.12.2024

Ø Публикуване на отчет за трето тримесечие на 2024 г.

30.10.2024

Ø Публикуване на отчет за четвърто тримесечие на 2024 г.

30.01.2025

Ø Публикуване на одитиран Годишен отчет за 2024 г.

30.03.2025

„Софарма билдингс“ АДСИЦ оповестява регулираната информация:

https://www.x3news.com/; https://eis.fsc.bg/

*Ако има съответно решение на Общото събрание на акционерите.