Условия и ред за вътрешно подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (ЗЗЛПСПОИН), до „Софарма билдингс“ АДСИЦ

1. Подател на сигнал (сигнализиращо лице) е всяко физическо лице, което подава сигнал за нарушение, станало му известно в работен контекст.
2. Характер на нарушението, за което може да се сигнализира по реда на ЗЗЛПСПОИН:
2.1. нарушения на българското законодателство или на посочените в приложението към ЗЗЛПСПОИН актове на Европейския съюз в областта на:
а) обществените поръчки;
б) финансовите услуги, продукти и пазари и предотвратяването на изпирането на пари и финансирането на тероризма;
в) безопасността и съответствието на продуктите;
г) безопасността на транспорта;
д) опазването на околната среда;
е) радиационната защита и ядрената безопасност;
ж) безопасността на храните и фуражите, здравето на животните и хуманното отношение към тях;
з) общественото здраве;
и) защитата на потребителите;
к) защитата на неприкосновеността на личния живот и личните данни;
л) сигурността на мрежите и информационните системи;
2.2. нарушения, които засягат финансовите интереси на Европейския съюз по смисъла на чл. 325 от Договора за функционирането на Европейския съюз;
2.3. нарушения на правилата на вътрешния пазар по смисъла на чл. 26, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, включително правилата на Европейския съюз и българското законодателство относно конкуренцията и държавните помощи;
2.4. нарушения, свързани с трансгранични данъчни схеми, чиято цел е да се получи данъчно предимство, което противоречи на
предмета или на целта на приложимото право в областта на корпоративното данъчно облагане;
2.5. извършено престъпление от общ характер, за което подаващото сигнала лице е узнало във връзка с извършване на своята работа или при изпълнение на служебните си задължения.
2.6. нарушения на българското законодателство в областта на:
а) правилата за заплащане на дължими публични държавни и общински вземания;
б) трудовото законодателство;
в) законодателството, свързано с изпълнението на държавна служба.
Не се образува производство по:
i. анонимни сигнали;
ii. сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.
3. Подаване на сигнал. Форма и съдържание на сигнала Сигналът се подава до служителя, отговарящ за разглеждането на сигнали, чрез каналите, посочени в т. 9 по-долу.
Писменият сигнал се подава лично или чрез препоръчана поща на адреса на Дружеството или чрез електронна поща, чрез попълване на формуляр по образеца, утвърден от Комисията за защита на личните данни (достъпен на интернет страницата на Комисията и интернет страницата на Дружеството), който съдържа най-малко следните данни:
1. трите имена, адрес и телефон на подателя, както и електронен адрес, ако има такъв;
2. имената на лицето, срещу което се подава сигналът, и неговата месторабота, ако сигналът се подава срещу конкретни лица и те са известни;
3. конкретни данни за нарушение или за реална опасност такова да бъде извършено, място и период на извършване на нарушението, ако такова е извършено, описание на деянието или обстановката и други обстоятелства, доколкото такива са известни на сигнализиращото лице;
4. дата на подаване на сигнала;
5. подпис, електронен подпис или друга идентификация на подателя.
Устният сигнал се подава по телефона, а по искане на сигнализиращото лице – чрез лична среща в уговорен със служителя, отговарящ за разглеждането на сигнали, подходящ срок. Устният сигнал се документира чрез попълване на формуляр от служителя, отговарящ за
разглеждането на сигнали, който предлага на подаващия сигнала да го подпише при желание от негова страна.
Към сигнала могат да се приложат всякакъв вид източници на информация, подкрепящи изложените в него твърдения, и/или позоваване на документи, в т. ч. посочване на данни за лица, които биха могли да потвърдят съобщените данни или да предоставят допълнителна информация.
Ако сигналът не отговаря на изискванията, на сигнализиращото лице се изпраща съобщение за отстраняване на допуснатите
нередовности в 7-дневен срок от получаване на сигнала. Ако нередовностите не бъдат отстранени в този срок, сигналът заедно с
приложенията към него се връща на сигнализиращото лице.
Всеки сигнал се проверява по отношение на неговата достоверност. Не се разглеждат сигнали, които не попадат в обхвата на
ЗЗЛПСПОИН във връзка с дейността на Дружеството и съдържанието на които не дава основания да се приемат за правдоподобни.
Сигнали, които съдържат очевидно неверни или заблуждаващи твърдения за факти, се връщат с указание към подателя за поправка на твърденията и за отговорността, която той носи за набеждаване.
4. Регистриране на сигнала
Регистрирането на сигнала се извършва от служителя, отговарящ за разглеждането на сигнали, чрез вписване на изискуемите данни за сигнала в непубличния Регистър за сигнали, поддържан от Дружеството съгласно ЗЗЛПСПОИН. На всеки получен сигнал се присвоява Уникален идентификационен номер (УИН) от Комисията за защита на личните данни.
5. Предоставяне на обратна информация на подателя
Служителят, отговарящ за разглеждането на сигнали, потвърждава получаването на сигнал в срок от 7 дни след получаването му и предоставя обратна информация на подателя на сигнала за предприетите действия в срок не по-дълъг от 3 месеца след потвърждаването на получаването на сигнала.
6. Проверка по сигнала
След получаване на сигнал, служителят, отговарящ за разглеждането на сигнали:
• поддържа връзка със сигнализиращото лице, като при необходимост изисква допълнителни сведения от него и от трети лица;
• изслушва лицето, срещу което е подаден сигналът, или приема писмените му обяснения и събира и оценява посочените от него
доказателства;
• предоставя на засегнатото лице всички събрани доказателства и му предоставя възможност да направи възражение по тях в 7-дневен срок, при спазване на защитата на сигнализиращото лице;
• предоставя възможност на засегнатото лице да представи и посочи нови доказателства, които да бъдат събрани в хода на
проверката.
В случай че изнесените в сигнала факти бъдат потвърдени, служителят, отговарящ за разглеждането на сигнали:
• организира предприемането на последващи действия във връзка със сигнала;
• предлага предприемане на конкретни мерки от Дружеството с цел преустановяване или предотвратяване на нарушението в случаите, когато такова е констатирано или има реална опасност за предстоящото му извършване;
• насочва сигнализиращото лице към компетентните органи, когато се засягат неговите права;
• препраща сигнала на Комисията за защита на личните данни при необходимост от предприемане на действия от нейна страна, като за препращането сигнализиращото лице се уведомява предварително.
7. Приоритизиране при множество сигнали
При постъпване на множество сигнали, служителят, отговарящ за разглеждането на сигнали, обработва приоритетно сигналите за потежки нарушения в следната поредност:
1.сигнали за нарушения, които засягат и/или застрашават живота и здравето на лица;
2.сигнали за нарушения, които засягат и/или застрашават имущество;
3.всички останали сигнали по реда на постъпването им.
8. Последващи действия
• въз основа на постъпилия сигнал и на предложенията на служителя, отговарящ за разглеждането на сигнала, Дружеството
предприема действия в рамките на своята компетентност за преустановяване на нарушението или за предотвратяването му, ако то не е започнало; ИЛИ
• прекратява проверката в следните случаи:
а) когато нарушението, за което е подаден сигналът, е маловажен случай и не налага предприемането на допълнителни последващи действия, като приключването не засяга други задължения или приложими процедури във връзка с нарушението, за което е подаден сигнал, нито защитата по ЗЗЛПСПОИН по отношение на вътрешното или външното подаване на сигнали;
б) по повтарящ се сигнал, който не съдържа нова информация от съществено значение за нарушение, по отношение на което вече има приключила проверка, освен ако нови правни или фактически обстоятелства не дават основание за предприемането на последващи действия;
в) когато се установят данни за извършено престъпление, в който случай сигналът и материалите към него се изпращат незабавно на прокуратурата.
В случаите на прекратяване на проверката в случаите по б. „а“ или б. „б“ по-горе, подателят на сигнала може да подаде сигнал до Комисията за защита на личните данни.
Служителят, отговарящ за разглеждането на сигнали, съобщава окончателните резултати от проверката по сигнала, заедно с мотивите, на подателя на сигнала и на засегнатото лице при спазване на задължението за тяхната защита по ЗЗЛПСПОИН.
9. Данни за контакт със служителя, отговарящ за разглеждането на сигнали – Иванка Панова
адрес: в гр. София, район „Изгрев“, 1756, ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, комплекс „Софарма Бизнес Тауърс“, Сграда А, ет. 20
адрес на електронна поща: <a href=“mailto:signaliSFI@sbt.bg“>signaliSFI@sbt.bg</a>; телефон: +359 889775955.
10. Данни за контакт с националния орган за външно подаване на сигнали – Комисия за защита на личните данни:
адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2; Електронна поща: <a href=“mailto:kzld@cpdp.bg“>kzld@cpdp.bg</a>; Интернет страница: <a href=“https://www.cpdp.bg“>www.cpdp.bg</a>.

<a href=“https://sopharma-imoti.com/wp-content/uploads/2023/05/Формуляр-за-регистриране-на-сигнал-1.docx“>Образец на формуляр за вътрешно подаване на сигнали</a>

1. Подател на сигнал (сигнализиращо лице) е всяко физическо лице, което подава сигнал за нарушение, станало му известно в работен контекст.
2. Характер на нарушението, за което може да се сигнализира по реда на ЗЗЛПСПОИН:
2.1. нарушения на българското законодателство или на посочените в приложението към ЗЗЛПСПОИН актове на Европейския съюз в областта на:
а) обществените поръчки;
б) финансовите услуги, продукти и пазари и предотвратяването на изпирането на пари и финансирането на тероризма;
в) безопасността и съответствието на продуктите;
г) безопасността на транспорта;
д) опазването на околната среда;
е) радиационната защита и ядрената безопасност;
ж) безопасността на храните и фуражите, здравето на животните и хуманното отношение към тях;
з) общественото здраве;
и) защитата на потребителите;
к) защитата на неприкосновеността на личния живот и личните данни;
л) сигурността на мрежите и информационните системи;
2.2. нарушения, които засягат финансовите интереси на Европейския съюз по смисъла на чл. 325 от Договора за функционирането на Европейския съюз;
2.3. нарушения на правилата на вътрешния пазар по смисъла на чл. 26, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, включително правилата на Европейския съюз и българското законодателство относно конкуренцията и държавните помощи;
2.4. нарушения, свързани с трансгранични данъчни схеми, чиято цел е да се получи данъчно предимство, което противоречи на
предмета или на целта на приложимото право в областта на корпоративното данъчно облагане;
2.5. извършено престъпление от общ характер, за което подаващото сигнала лице е узнало във връзка с извършване на своята работа или при изпълнение на служебните си задължения.
2.6. нарушения на българското законодателство в областта на:
а) правилата за заплащане на дължими публични държавни и общински вземания;
б) трудовото законодателство;
в) законодателството, свързано с изпълнението на държавна служба.
Не се образува производство по:
i. анонимни сигнали;
ii. сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.
3. Подаване на сигнал. Форма и съдържание на сигнала Сигналът се подава до служителя, отговарящ за разглеждането на сигнали, чрез каналите, посочени в т. 9 по-долу.
Писменият сигнал се подава лично или чрез препоръчана поща на адреса на Дружеството или чрез електронна поща, чрез попълване на формуляр по образеца, утвърден от Комисията за защита на личните данни (достъпен на интернет страницата на Комисията и интернет страницата на Дружеството), който съдържа най-малко следните данни:
1. трите имена, адрес и телефон на подателя, както и електронен адрес, ако има такъв;
2. имената на лицето, срещу което се подава сигналът, и неговата месторабота, ако сигналът се подава срещу конкретни лица и те са известни;
3. конкретни данни за нарушение или за реална опасност такова да бъде извършено, място и период на извършване на нарушението, ако такова е извършено, описание на деянието или обстановката и други обстоятелства, доколкото такива са известни на сигнализиращото лице;
4. дата на подаване на сигнала;
5. подпис, електронен подпис или друга идентификация на подателя.
Устният сигнал се подава по телефона, а по искане на сигнализиращото лице – чрез лична среща в уговорен със служителя, отговарящ за разглеждането на сигнали, подходящ срок. Устният сигнал се документира чрез попълване на формуляр от служителя, отговарящ за
разглеждането на сигнали, който предлага на подаващия сигнала да го подпише при желание от негова страна.
Към сигнала могат да се приложат всякакъв вид източници на информация, подкрепящи изложените в него твърдения, и/или позоваване на документи, в т. ч. посочване на данни за лица, които биха могли да потвърдят съобщените данни или да предоставят допълнителна информация.
Ако сигналът не отговаря на изискванията, на сигнализиращото лице се изпраща съобщение за отстраняване на допуснатите
нередовности в 7-дневен срок от получаване на сигнала. Ако нередовностите не бъдат отстранени в този срок, сигналът заедно с
приложенията към него се връща на сигнализиращото лице.
Всеки сигнал се проверява по отношение на неговата достоверност. Не се разглеждат сигнали, които не попадат в обхвата на
ЗЗЛПСПОИН във връзка с дейността на Дружеството и съдържанието на които не дава основания да се приемат за правдоподобни.
Сигнали, които съдържат очевидно неверни или заблуждаващи твърдения за факти, се връщат с указание към подателя за поправка на твърденията и за отговорността, която той носи за набеждаване.
4. Регистриране на сигнала
Регистрирането на сигнала се извършва от служителя, отговарящ за разглеждането на сигнали, чрез вписване на изискуемите данни за сигнала в непубличния Регистър за сигнали, поддържан от Дружеството съгласно ЗЗЛПСПОИН. На всеки получен сигнал се присвоява Уникален идентификационен номер (УИН) от Комисията за защита на личните данни.
5. Предоставяне на обратна информация на подателя
Служителят, отговарящ за разглеждането на сигнали, потвърждава получаването на сигнал в срок от 7 дни след получаването му и предоставя обратна информация на подателя на сигнала за предприетите действия в срок не по-дълъг от 3 месеца след потвърждаването на получаването на сигнала.
6. Проверка по сигнала
След получаване на сигнал, служителят, отговарящ за разглеждането на сигнали:
• поддържа връзка със сигнализиращото лице, като при необходимост изисква допълнителни сведения от него и от трети лица;
• изслушва лицето, срещу което е подаден сигналът, или приема писмените му обяснения и събира и оценява посочените от него
доказателства;
• предоставя на засегнатото лице всички събрани доказателства и му предоставя възможност да направи възражение по тях в 7-дневен срок, при спазване на защитата на сигнализиращото лице;
• предоставя възможност на засегнатото лице да представи и посочи нови доказателства, които да бъдат събрани в хода на
проверката.
В случай че изнесените в сигнала факти бъдат потвърдени, служителят, отговарящ за разглеждането на сигнали:
• организира предприемането на последващи действия във връзка със сигнала;
• предлага предприемане на конкретни мерки от Дружеството с цел преустановяване или предотвратяване на нарушението в случаите, когато такова е констатирано или има реална опасност за предстоящото му извършване;
• насочва сигнализиращото лице към компетентните органи, когато се засягат неговите права;
• препраща сигнала на Комисията за защита на личните данни при необходимост от предприемане на действия от нейна страна, като за препращането сигнализиращото лице се уведомява предварително.
7. Приоритизиране при множество сигнали
При постъпване на множество сигнали, служителят, отговарящ за разглеждането на сигнали, обработва приоритетно сигналите за потежки нарушения в следната поредност:
1.сигнали за нарушения, които засягат и/или застрашават живота и здравето на лица;
2.сигнали за нарушения, които засягат и/или застрашават имущество;
3.всички останали сигнали по реда на постъпването им.
8. Последващи действия
• въз основа на постъпилия сигнал и на предложенията на служителя, отговарящ за разглеждането на сигнала, Дружеството
предприема действия в рамките на своята компетентност за преустановяване на нарушението или за предотвратяването му, ако то не е започнало; ИЛИ
• прекратява проверката в следните случаи:
а) когато нарушението, за което е подаден сигналът, е маловажен случай и не налага предприемането на допълнителни последващи действия, като приключването не засяга други задължения или приложими процедури във връзка с нарушението, за което е подаден сигнал, нито защитата по ЗЗЛПСПОИН по отношение на вътрешното или външното подаване на сигнали;
б) по повтарящ се сигнал, който не съдържа нова информация от съществено значение за нарушение, по отношение на което вече има приключила проверка, освен ако нови правни или фактически обстоятелства не дават основание за предприемането на последващи действия;
в) когато се установят данни за извършено престъпление, в който случай сигналът и материалите към него се изпращат незабавно на прокуратурата.
В случаите на прекратяване на проверката в случаите по б. „а“ или б. „б“ по-горе, подателят на сигнала може да подаде сигнал до Комисията за защита на личните данни.
Служителят, отговарящ за разглеждането на сигнали, съобщава окончателните резултати от проверката по сигнала, заедно с мотивите, на подателя на сигнала и на засегнатото лице при спазване на задължението за тяхната защита по ЗЗЛПСПОИН.
9. Данни за контакт със служителя, отговарящ за разглеждането на сигнали – Иванка Панова
адрес: в гр. София, район „Изгрев“, 1756, ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, комплекс „Софарма Бизнес Тауърс“, Сграда А, ет. 20
адрес на електронна поща: signaliSFI@sbt.bg; телефон: +359 889775955.
10. Данни за контакт с националния орган за външно подаване на сигнали – Комисия за защита на личните данни:
адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2; Електронна поща: kzld@cpdp.bg; Интернет страница: www.cpdp.bg.

Образец на формуляр за вътрешно подаване на сигнали