индивидуални участници

64.24%

юридически лица

35.76%

СТРУКТУРА НА КАПИТАЛА НА “СОФАРМА БИЛДИНГС” АДСИЦ

КЪМ 30.06.2023 Г.:

Борсов код: SFB
Капитал: 3 899 940 лв.
Акции: 3 899 940 бр.
Номинал: 1,00 лв.

Индивидуални участници – 24 броя

2 505 413 броя акции – 64.24%

Огнян Донев – 777 200 броя акции – 19.93%

Венцислав Стоев – 765 000 броя акции – 19.62%

 

Юридически лица /5 бр./

1 394 527 броя акции – 35.76 %

“Телекомплект инвест” АД – 385 500 бр. акции  – 9.88%

“Донев Инвестмънтс Холдинг” АД – 315 000 бр. акции – 8.08%

„Софарма“ АД – 501 287 бр. акции – 12.85%

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
Емил Костов