индивидуални участници

64.98%

юридически лица

35.02%

СТРУКТУРА НА КАПИТАЛА НА “СОФАРМА БИЛДИНГС” АДСИЦ

КЪМ 31.03.2023 Г.:

Борсов код: SFB
Капитал: 3 899 940 лв.
Акции: 3 899 940 бр.
Номинал: 1,00 лв.

Индивидуални участници – 28 броя

2 534 238 броя акции – 64.98%

Огнян Донев – 777 900 броя акции – 19.95%

Венцислав Стоев – 765 000 броя акции – 19.62%

 

Юридически лица /4 бр./

1 365 702 броя акции – 35.02 %

“Телекомплект инвест” АД – 385 500 бр. акции  – 9.88%

“Донев Инвестмънтс Холдинг” АД – 388440 бр. акции – 9.96%

„Софарма“ АД – 399 762 бр. акции – 10.25%

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
Емил Костов