индивидуални участници

53.48%

юридически лица

46.52%

СТРУКТУРА НА КАПИТАЛА НА “СОФАРМА БИЛДИНГС” АДСИЦ

КЪМ 31.03.2024 г.:

Борсов код: SFB
Капитал: 3 899 940 лв.
Акции: 3 899 940 бр.
Номинал: 1,00 лв.

Индивидуални участници – 36 броя

2 085 760 броя акции – 53.48%

Огнян Донев – 464 365 броя акции – 11.91%

Венцислав Стоев – 765 000 броя акции – 19.62%

 

Юридически лица /5 бр./

1 814 180 броя акции – 46.52 %

“Телекомплект инвест” АД – 385 500 бр. акции  – 9.88%

„Софарма“ АД – 1 235 650 бр. акции – 31.68%

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
Емил Костов