индивидуални участници

64.98%

юридически лица

35.02%

СТРУКТУРА НА КАПИТАЛА НА “СОФАРМА БИЛДИНГС” АДСИЦ

КЪМ 30.09.2022 Г.:

Борсов код: SFB
Капитал: 649 990 лв.
Акции: 649 990 бр.
Номинал: 1,00 лв.

Индивидуални участници – 22 броя

422 373 броя акции – 64.98%

Огнян Донев – 129 650 броя акции – 19.95%

Венцислав Стоев – 127 500 броя акции – 19.62%

 

Юридически лица /4 бр./

227 617 броя акции – 35.02 %

“Телекомплект инвест” АД – 64 250 бр. акции  – 9.88%

“Донев Инвестмънтс Холдинг” АД – 64 740 бр. акции  – 9.96%

„Софарма“ АД – 66 627 бр. акции  – 10,25%

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
Емил Костов