юридически лица

60.15%

индивидуални участници

39.85%

СТРУКТУРА НА КАПИТАЛА НА “СОФАРМА БИЛДИНГС” АДСИЦ:

Борсов код: SFB
Капитал: 649 990 лв.
Акции: 649 990 бр.
Номинал: 1,00 лв.

Индивидуални участници /18 броя/

259 019 броя акции – 39.85 %

Огнян Донев – 127 806 броя акции – 19.66 %

Венцислав Стоев – 127 500 броя акции – 19.62 %

 

Юридически лица /3 бр./

390 971 броя акции – 60.15 %

“Телекомплект инвест” АД – 64 250 бр. акции  – 9.88%

“Донев Инвестмънтс Холдинг” АД – 64 250 бр. акции  – 9.88%

„Софарма“ АД – 262 471 бр. акции  – 40,38%

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
Емил Костов