индивидуални участници

53.49%

юридически лица

46.51%

СТРУКТУРА НА КАПИТАЛА НА “СОФАРМА БИЛДИНГС” АДСИЦ

КЪМ 31.12.2023 Г.:

Борсов код: SFB
Капитал: 3 899 940 лв.
Акции: 3 899 940 бр.
Номинал: 1,00 лв.

Индивидуални участници – 29 броя

2 086 238 броя акции – 53.49%

Огнян Донев – 464 374 броя акции – 11.91%

Венцислав Стоев – 765 000 броя акции – 19.62%

 

Юридически лица /6 бр./

1 813 702 броя акции – 46.51 %

“Телекомплект инвест” АД – 385 500 бр. акции  – 9.88%

„Софарма“ АД – 1 227 131 бр. акции – 31.47%

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
Емил Костов