Годишен финансов отчет за 2016 г.

 1. Годишен доклад за дейността
 2. Доклад от независимия одитор
 3. Годишен финансов отчет
 4. Справки КФН
 5. Декларация по чл.100н, ал.4, т.4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа
 6. Информация към годишен финансов отчет
 7. Доклад политика по възнагражденията
 8. Карта за оценка
 9. Декларация от одитора, заверил ГФО, по чл.100н, ал.4, т.3 от ЗППЦК
 10. Декларация за добро корпоративно управление

Междинен финансов отчет за IV-то тримесечие на 2016 г.

 1. Междинен доклад за дейността
 2. Междинен финансов отчет
 3. КФН форми
 4. Декларация по чл.100o, ал.4, т.3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа
 5. Допълнителна информация по чл.41, ал.2, т.5 от Наредба №2 от 17.09.2003 г.
 6. Допълнителна информация по чл.33, ал.1, т.6 от Наредба №2 от 17.09.2003 г.
 7. Вътрешна информация по чл. 7 от Регламент 596/2014
 8. Вътрешна информация  по чл. Приложение 9 от Наредба 2
 9. Приложения

Междинен финансов отчет за III-то тримесечие на 2016 г.

 1. Междинен доклад за дейността
 2. Междинен финансов отчет
 3. КФН форми
 4. Декларация по чл.100o, ал.4, т.3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа
 5. Допълнителна информация по чл.41, ал.2, т.5 от Наредба №2 от 17.09.2003 г.
 6. Допълнителна информация по чл.33, ал.1, т.6 от Наредба №2 от 17.09.2003 г.
 7. Вътрешна информация за фактите и обстоятелствата
 8. Вътрешна информация  по Приложение 9 от Наредба 2
 9. Приложения 

 

Междинен финансов отчет за II-ро тримесечие на 2016 г.

 1. Междинен доклад за дейността
 2. Междинен финансов отчет
 3. КФН форми
 4. Декларация по чл.100o, ал.4, т.3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа
 5. Допълнителна информация по чл.41, ал.2, т.5 от Наредба №2 от 17.09.2003 г.
 6. Допълнителна информация по чл.33, ал.1, т.6 от Наредба №2 от 17.09.2003 г.
 7. Вътрешна информация за фактите и обстоятелствата
 8. Приложения 

 

Междинен финансов отчет за I-во тримесечие на 2016 г.

 1. Междинен доклад за дейността
 2. Междинен финансов отчет
 3. КФН форми
 4. Декларация по чл.100o, ал.4, т.3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа
 5. Допълнителна информация по чл.41, ал.2, т.5 от Наредба №2 от 17.09.2003 г.
 6. Допълнителна информация по чл.33, ал.1, т.6 от Наредба №2 от 17.09.2003 г.
 7. Вътрешна информация за фактите и обстоятелствата
 8. Приложения