Новини


Междинен Финансов отчет 2018

Ръководството на Софарма билдингс АДСИЦ оповести тримесечен финансов отчет към 31.12.2018 година. Регулираната информация  е представена на КФН и БФБ и е публикувана в екстри...

Междинен финансов отчет 2018

Ръководството на Софарма билдингс АДСИЦ оповести тримесечен финансов отчет към 30.09.2018 година. Регулираната информация  е представена на КФН и БФБ и е публикувана в екстри...

Междинен финансов отчет

Ръководството на Софарма билдингс АДСИЦ оповести шестмесечен финансов отчет към 30.06.2018 година. Регулираната информация  е представена на КФН и БФБ и е публикувана в екстри...

Уведомление за проведено ОСА

На 21.06.2018 г. се проведе редовно Общо събрание на акционерите на “Софарма билдингс” АДСИЦ. Общото събрание на акционерите прие Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2017 год.; Годишния доклад за дейността на Директора за връзки с...

Покана за ОСА за 21.06.2018

Съгласно изискванията на чл. 100т от ЗППЦК “Софарма билдингс“ АДСИЦ уведомява, че на 04 май 2018 година Агенцията по вписванията обяви с номер № № 20180504162529 Поканата за провеждане на Редовно общо събрание на акционерите на „Софарма билдингс“ АДСИЦ, насрочено за...

Отчети 2018

Ръководството на Софарма билдингс АДСИЦ оповести Междинен финансов отчет за първото тримесечие на 2018 година. Регулираната информация  е представена на КФН и БФБ и е публикувана в екстри...