Новини


Софарма билдингс АДСИЦ проведе ОСА

Общото събрание на акционерите на “Софарма билдингс” АДСИЦ, проведено на 16.06.2020 година, прие Годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 год. и взе решение Дружеството да не разпределя дивидент за 2019 г. по причина, че Дружеството е приключило отчетната 2019...

„Софарма билдингс” АДСИЦ придоби недвижими имоти, находящи се в гр. Бургас

Поради допусната техническа грешка на уведомлението от 05.02.2020 год., Ви представяме допълнително информацията. Уведомяваме Ви, че на 05.02.2020 г. „Софарма билдингс” АДСИЦ придоби недвижими имоти, находящи се в гр. Бургас, ж.к. „Славейков“, блок 55, вх. 3, ет. 0 –...

„Софарма билдингс” АДСИЦ придоби недвижими имоти, находящи се в гр. Бургас

Уведомяваме Ви, че на 05.02.2020 г. „Софарма билдингс” АДСИЦ придоби недвижими имоти, находящи се в гр. Бургас, ж.к. „Славейков“, блок 55, вх. 3, ет. 0 – самостоятелен обект в сграда /За търговска дейност/, с площ от 55,80 кв. м., заедно със съответните идеални части...

„Софарма билдингс” АДСИЦ придоби недвижими имоти, находящи се в гр. Разград

Уведомяваме Ви, че на 27.12.2019 г. „Софарма билдингс” АДСИЦ придоби недвижими имоти, находящи се в гр. Разград, жк „Освобождение“ (9-ти септ.), блок 5, ет. 0 – самостоятелен обект в сграда /офис/, със застроена площ от 134,87 кв. м., заедно с 4,98% идеални части от...

Софарма билдингс АДСИЦ проведе ОСА

Общото събрание на акционерите на “Софарма билдингс” АДСИЦ, проведено на 11.06.2019 година прие Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2018 год.; Годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2018 год.;...

Тримесечен финансов отчет 2019

Ръководството на Софарма билдингс АДСИЦ оповести тримесечен финансов отчет към 31.03.2019 година. Регулираната информация  е представена на КФН и БФБ и е публикувана в екстри...