Новини


Уведомления по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година

Уведомление за дялово участие от Софарма АД за сделка-придобиване на акции от капитала на Софарма Билдингс АДСИЦ, с която Софарма АД увеличава участието си в капитала на Софарма Билдингс АДСИЦ над 20% до 20.68%. Уведомление по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 на Регламент...

Уведомления по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година

Уведомление за дялово участие от Софарма АД за сделка-придобиване на акции от капитала на Софарма Билдингс АДСИЦ, с която Софарма АД увеличава участието си в капитала на Софарма билдингс АДСИЦ над 15% до 15.05%. Уведомление по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 на Регламент...

Уведомления по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година

Комисията за финансов надзор, с Решение № 802 – ДСИЦ от 10.08.2023 год. одобри Договор за проектиране и строителство, сключен между „Софарма билдингс” АДСИЦ и „ТЕЛЕКОМПЛЕКТ“ АД на 07.08.2023 г., за изменение и допълнение на сключения между двете страни Договор...

Уведомления по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година

На 07.08.2023 г. Съветът на директорите на „Софарма билдингс” АДСИЦ, взе решение за възлагане на конкретна поръчка чрез сключване на допълнително споразумение към действащия договор за извършване на дейност като трето лице по чл. 27, ал. 4 от ЗДСИЦДС между Дружеството...

Уведомления по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година

Уведомяваме, че “Софарма билдингс ” АДСИЦ вписа в Търговския регистър под № 20230622103239 промени в Устава на Дружеството. Уведомление по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 на Регламент (ЕС) № 596/2014    ...

Уведомления по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година

Днес, 14.06.2023 г., „СОФАРМА БИЛДИНГС“ АДСИЦ придоби недвижим имот, съставляващ поземлен имот, находящ се в град София, Столична община, район „Студентски“, улица „Св. Климент Охридски“ № 3, по силата на договор за покупко-продажба на недвижим имот, сключен със...