Новини


„Софарма билдингс“ АДСИЦ подписа нов договор за информационни услуги със „Сервиз Финансови Пазари“ ЕООД.

 На основание чл.43а, ал.3 от Наредба №2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация, Ви уведомяваме, че на 23.12.2020 г. „Софарма билдингс“ АДСИЦ подписа нов договор...

Софарма билдингс АДСИЦ вписа в Търговския регистър нов състав на СД

  “Софарма билдингс” АДСИЦ вписа в Търговския регистър под № 20200625092135 преизбирането на членовете на Съвета на директорите на Дружеството Емил Георгиев Костов, Ирина Викторова Минчева и Стойчо Стоянов Пангев за нов мандат от 5 години.    ...

Софарма билдингс АДСИЦ проведе ОСА

Общото събрание на акционерите на “Софарма билдингс” АДСИЦ, проведено на 16.06.2020 година, прие Годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 год. и взе решение Дружеството да не разпределя дивидент за 2019 г. по причина, че Дружеството е приключило отчетната 2019...

„Софарма билдингс” АДСИЦ придоби недвижими имоти, находящи се в гр. Бургас

Поради допусната техническа грешка на уведомлението от 05.02.2020 год., Ви представяме допълнително информацията. Уведомяваме Ви, че на 05.02.2020 г. „Софарма билдингс” АДСИЦ придоби недвижими имоти, находящи се в гр. Бургас, ж.к. „Славейков“, блок 55, вх. 3, ет. 0 –...

„Софарма билдингс” АДСИЦ придоби недвижими имоти, находящи се в гр. Бургас

Уведомяваме Ви, че на 05.02.2020 г. „Софарма билдингс” АДСИЦ придоби недвижими имоти, находящи се в гр. Бургас, ж.к. „Славейков“, блок 55, вх. 3, ет. 0 – самостоятелен обект в сграда /За търговска дейност/, с площ от 55,80 кв. м., заедно със съответните идеални части...