Новини


Тримесечен финансов отчет 2019

Ръководството на Софарма билдингс АДСИЦ оповести тримесечен финансов отчет към 31.03.2019 година. Регулираната информация  е представена на КФН и БФБ и е публикувана в екстри...

Годишен финансов отчет 2018 г.

Софарма билидингс АДСИЦ публикува Одитиран годишен отчет за 2018 г. на сайта на БФБ – www.x3news.com и на сайта на КФН-  http://e-register.fsc.bg/.

Междинен Финансов отчет 2018

Ръководството на Софарма билдингс АДСИЦ оповести тримесечен финансов отчет към 31.12.2018 година. Регулираната информация  е представена на КФН и БФБ и е публикувана в екстри...

Междинен финансов отчет 2018

Ръководството на Софарма билдингс АДСИЦ оповести тримесечен финансов отчет към 30.09.2018 година. Регулираната информация  е представена на КФН и БФБ и е публикувана в екстри...

Междинен финансов отчет

Ръководството на Софарма билдингс АДСИЦ оповести шестмесечен финансов отчет към 30.06.2018 година. Регулираната информация  е представена на КФН и БФБ и е публикувана в екстри...

Уведомление за проведено ОСА

На 21.06.2018 г. се проведе редовно Общо събрание на акционерите на “Софарма билдингс” АДСИЦ. Общото събрание на акционерите прие Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2017 год.; Годишния доклад за дейността на Директора за връзки с...