Новини


Покана за ОСА за 21.06.2018

Съгласно изискванията на чл. 100т от ЗППЦК “Софарма билдингс“ АДСИЦ уведомява, че на 04 май 2018 година Агенцията по вписванията обяви с номер № № 20180504162529 Поканата за провеждане на Редовно общо събрание на акционерите на „Софарма билдингс“ АДСИЦ, насрочено за...

Отчети 2018

Ръководството на Софарма билдингс АДСИЦ оповести Междинен финансов отчет за първото тримесечие на 2018 година. Регулираната информация  е представена на КФН и БФБ и е публикувана в екстри...

Одитиран ГФО 2017 год.

Софарма билдингс АДСИЦ оповести одитиран Годишен финансов отчет за 2017 година. Регулираната информация  е представена на КФН и БФБ и е публикувана в екстри...

Директор за връзки с инвеститорите

Уведомяваме, че с решение на Съвета на Директорите на „Софарма билдингс“ АДСИЦ, взето на 16.03.2018 г., се освобождава от длъжност Директор за връзка с инвеститорите лицето Лиляна Веселинова Горанова и се назначава на основание и съгласно изискванията на...