Новини


Уведомление за проведено РОСА на „Софарма билдингс“ АДСИЦ

Уведомяваме Ви, че на 16.06.2022 година в гр. София, ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, комплекс „Софарма Бизнес Тауърс“, етаж 20, се проведе Редовно Общото събрание на акционерите на “Софарма билдингс” АДСИЦ, на което бяха взети следните решения: Общото събрание на...

Уведомление за проведено РОСА на „Софарма билдингс“ АДСИЦ

Общото събрание на акционерите на “Софарма билдингс” АДСИЦ, проведено на 24.06.2021 година, прие Годишния финансов отчет на Дружеството за 2020 год., Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2020 год. и беше взето решение Дружеството...

Уведомление за дялово участие по чл. 148б от ЗППЦК от Росица Донева

Уведомления за дялово участие по чл. 148б от ЗППЦК от Росица Донева за сделки от 11.06.2021 г.: -придобиване с акции от капитала на „Софарма Билдингс“АДСИЦ, с което делът на Росица Димчева Донева в капитала на „Софарма Билдингс“ АДСИЦ  преминава прага от...

Уведомление за дялово участие по чл. 148б от ЗППЦК от „Софарма“ АД

 На 08/06/2021 година, със сделки за разпореждане от страна на “Софарма” АД на 20 000 броя акции от капитала на “Софарма Билдингс” АДСИЦ, делът на “Софарма” АД в капитала на “Софарма Билдингс” АДСИЦ минава под прага от 30% до 27.44%; при следваща сделка за...

Уведомление за дялово участие по чл. 148б от ЗППЦК от „Софарма“ АД

 На 03/06/2021 година, със сделка за разпореждане от страна на “Софарма” АД на 32 000 броя акции от капитала на “Софарма Билдингс” АДСИЦ, делът на “Софарма” АД в капитала на “Софарма Билдингс” АДСИЦ минава под прага от 40% до 35.44%. При следваща сделка за...