За “Софарма Билдингс” АДСИЦ

“Софарма Билдингс” АДСИЦ (по-долу само „Дружеството“) е акционерно дружество със специална инвестиционна цел, което по реда и при условията на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация (ЗДСИЦДС) осъществява дейност по инвестиране на паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти.

Предметът на дейност на дружеството е инвестиране на паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения в тях, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг, аренда и/или продажбата им.

“Софарма Билдингс” АДСИЦ е учредено на 06.07.2007 г. и е вписано в Търговския регистър с решение № 1 от 14.08.2007 г. по ф.д.12390/2007 на Софийски градски съд. Дружеството е учредено за неопределен срок.

С Решение № 1637-ДСИЦ на Комисията за финансов надзор (КФН) от 21.12.2007 г. “Софарма Билдингс” АДСИЦ има лиценз № 59-ДСИЦ/28.01.2008 г. за упражняване на дейността си.

„Софарма Билдингс” АДСИЦ е публично дружество съгласно Закона за публично предлагане на ценни книжа.

повече

Новини

Уведомления по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година

Комисията за финансов надзор, с Решение № 802 - ДСИЦ от 10.08.2023 год. одобри Договор за проектиране и строителство, сключен между „Софарма билдингс” АДСИЦ и „ТЕЛЕКОМПЛЕКТ“ АД на 07.08.2023 г., за изменение и допълнение на сключения между двете страни Договор за...

повече информация

Уведомления по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година

На 07.08.2023 г. Съветът на директорите на „Софарма билдингс” АДСИЦ, взе решение за възлагане на конкретна поръчка чрез сключване на допълнително споразумение към действащия договор за извършване на дейност като трето лице по чл. 27, ал. 4 от ЗДСИЦДС между Дружеството...

повече информация

Уведомления по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година

Уведомяваме, че “Софарма билдингс ” АДСИЦ вписа в Търговския регистър под № 20230622103239 промени в Устава на Дружеството. Уведомление по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 на Регламент (ЕС) № 596/2014    ...

повече информация