За “Софарма Билдингс” АДСИЦ

“Софарма Билдингс” АДСИЦ е акционерно дружество със специална инвестиционна цел за секюритизиране на недвижими имоти, по смисъла на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел.
Предметът на дейност на дружеството е инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти) посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг, аренда и/или продажбата им.

“Софарма Билдингс” АДСИЦ е учредено на 06.07.2007 г. и е вписано в Търговския регистър с решение № 1 от 14.08.2007 г. по ф.д.12390/2007 на Софийски градски съд. Дружеството е учредено за неопределен срок.

С Решение № 1637-ДСИЦ на Комисията за финансов надзор (КФН) от 21.12.2007 г. “Софарма Билдингс” АДСИЦ има лиценз № 59-ДСИЦ/28.01.2008 г. за упражняване на дейността си.

„Софарма Билдингс” АДСИЦ е публично дружество съгласно Закона за публично предлагане на ценни книжа.

повече

Новини

„Софарма билдингс” АДСИЦ придоби недвижими имоти, находящи се в гр. Бургас

Поради допусната техническа грешка на уведомлението от 05.02.2020 год., Ви представяме допълнително информацията. Уведомяваме Ви, че на 05.02.2020 г. „Софарма билдингс” АДСИЦ придоби недвижими имоти, находящи се в гр. Бургас, ж.к. „Славейков“, блок 55, вх. 3, ет. 0 –...

повече информация

„Софарма билдингс” АДСИЦ придоби недвижими имоти, находящи се в гр. Бургас

Уведомяваме Ви, че на 05.02.2020 г. „Софарма билдингс” АДСИЦ придоби недвижими имоти, находящи се в гр. Бургас, ж.к. „Славейков“, блок 55, вх. 3, ет. 0 – самостоятелен обект в сграда /За търговска дейност/, с площ от 55,80 кв. м., заедно със съответните идеални части...

повече информация

„Софарма билдингс” АДСИЦ придоби недвижими имоти, находящи се в гр. Разград

Уведомяваме Ви, че на 27.12.2019 г. „Софарма билдингс” АДСИЦ придоби недвижими имоти, находящи се в гр. Разград, жк „Освобождение“ (9-ти септ.), блок 5, ет. 0 – самостоятелен обект в сграда /офис/, със застроена площ от 134,87 кв. м., заедно с 4,98% идеални части от...

повече информация