За “Софарма Билдингс” АДСИЦ

“Софарма Билдингс” АДСИЦ е акционерно дружество със специална инвестиционна цел за секюритизиране на недвижими имоти, по смисъла на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел.
Предметът на дейност на дружеството е инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти) посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг, аренда и/или продажбата им.

“Софарма Билдингс” АДСИЦ е учредено на 06.07.2007 г. и е вписано в Търговския регистър с решение № 1 от 14.08.2007 г. по ф.д.12390/2007 на Софийски градски съд. Дружеството е учредено за неопределен срок.

С Решение № 1637-ДСИЦ на Комисията за финансов надзор (КФН) от 21.12.2007 г. “Софарма Билдингс” АДСИЦ има лиценз № 59-ДСИЦ/28.01.2008 г. за упражняване на дейността си.

„Софарма Билдингс” АДСИЦ е публично дружество съгласно Закона за публично предлагане на ценни книжа.

повече

Новини

Уведомление за проведено РОСА на „Софарма билдингс“ АДСИЦ

Общото събрание на акционерите на “Софарма билдингс” АДСИЦ, проведено на 24.06.2021 година, прие Годишния финансов отчет на Дружеството за 2020 год., Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2020 год. и беше взето решение Дружеството...

повече информация

Уведомление за дялово участие по чл. 148б от ЗППЦК от Росица Донева

Уведомления за дялово участие по чл. 148б от ЗППЦК от Росица Донева за сделки от 11.06.2021 г.: -придобиване с акции от капитала на "Софарма Билдингс"АДСИЦ, с което делът на Росица Димчева Донева в капитала на „Софарма Билдингс“ АДСИЦ  преминава прага от 5.00% и -...

повече информация

Уведомление за дялово участие по чл. 148б от ЗППЦК от „Софарма“ АД

 На 08/06/2021 година, със сделки за разпореждане от страна на “Софарма” АД на 20 000 броя акции от капитала на “Софарма Билдингс” АДСИЦ, делът на “Софарма” АД в капитала на “Софарма Билдингс” АДСИЦ минава под прага от 30% до 27.44%; при следваща сделка за...

повече информация