За “Софарма Билдингс” АДСИЦ

“Софарма Билдингс” АДСИЦ (по-долу само „Дружеството“) е акционерно дружество със специална инвестиционна цел, което по реда и при условията на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация (ЗДСИЦДС) осъществява дейност по инвестиране на паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти.

Предметът на дейност на дружеството е инвестиране на паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения в тях, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг, аренда и/или продажбата им.

“Софарма Билдингс” АДСИЦ е учредено на 06.07.2007 г. и е вписано в Търговския регистър с решение № 1 от 14.08.2007 г. по ф.д.12390/2007 на Софийски градски съд. Дружеството е учредено за неопределен срок.

С Решение № 1637-ДСИЦ на Комисията за финансов надзор (КФН) от 21.12.2007 г. “Софарма Билдингс” АДСИЦ има лиценз № 59-ДСИЦ/28.01.2008 г. за упражняване на дейността си.

„Софарма Билдингс” АДСИЦ е публично дружество съгласно Закона за публично предлагане на ценни книжа.

повече

Новини

Уведомления по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година

С Решение № 425-Е/04.04.2023 г. Комисията за финансов надзор  вписва новата емисия в размер на 3 249 950 акции в регистъра по чл.30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа. Уведомление по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 на Регламент (ЕС) №...

повече информация

Уведомления по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година

На 30.03.2023 година в гр. София, ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, комплекс „Софарма Бизнес Тауърс“, етаж 20, се проведе Извънредно Общото събрание на акционерите на “Софарма билдингс” АДСИЦ Уведомление по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 на Регламент (ЕС) № 596/2014    ...

повече информация

Софарма билдингс АДСИЦ вписа в Търговския регистър увеличението на капитала

  „Софарма билдингс” АДСИЦ вписа в Търговския регистър под № 20230329094421 увеличението на капитала на Дружеството в размер на 3 899 940 лева, съгласно решение на Съвета на директорите от 22.12.2022 година за увеличение на капитала, чрез издаване на нови акции по...

повече информация