Ръководството на Софарма билдингс АДСИЦ оповести шестмесечен финансов отчет към 30.06.2018 година.

Регулираната информация  е представена на КФН и БФБ и е публикувана в екстри нюз.