СОФАРМА БИЛДИНГС АДСИЦ

 КАЛЕНДАР НА КОРПОРАТИВНИТЕ СЪБИТИЯ през 2019 година

     събитие

срок

Ø Публикуване на отчет за четвъртото тримесечие на 2018   г.

30.01.2019

Ø Заседание на Съвета на директорите за приемане на годишния финансов отчет.

15.03.2019

Ø Публикуване на одитиран Годишен финансов отчет за 2018 г.

01.04.2019

Ø Представяне на декларации на членовете на СД по чл. 26, ал. 2 от ЗДСИЦ

01.04.2019

Ø Публикуване на отчет за първото тримесечие на 2019г.

 30.04.2019

Ø Заседание на Съвета на директорите за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите.

Ø Представяне на поканата за свикване на редовно годишно общо събрание в Търговския регистър.

Ø Представяне на поканата и писмените материали по дневния ред на общото събрание пред обществеността, КФН и БФБ.

 15.05.2019

 

15.05.2019

 

30.05.2019

Ø Изготвяне на списък от ЦД на лицата с право на глас в РОСА

 12.06.2019

Ø Провеждане на редовно годишно общо събрание на акционерите.

28.06.2019

Ø Обявяване на ГФО за 2018 г. в Търговския регистър

28.06.2019

Ø Краен срок за представяне на Протокола от редовно годишно общо събрание на акционерите пред обществеността, КФН и БФБ.

02.07.2019

Ø Публикуване на отчет за второто тримесечие на 2019 г.

30.07.2019

Ø Начална дата за изплащане на дивидент* за 2018 г.

30.09.2019

Ø Публикуване на отчет за третото тримесечие на 2019 г.

30.10.2019

Ø Крайна дата за изплащане на дивидента* за 2018 г. чрез съответната банка и инвестиционните посредници.

 

30.12.2019

Ø Публикуване на отчет за четвъртото тримесечие на 2019 г.

Ø Публикуване на одитиран Годишен отчет за 2019 г.

30.01.2020

30.03.2020

 

Медии, в които Софарма имоти АДСИЦ публикува регулираната информация:

http://www.extri.bg ;http://eregister.fsc.bg

http://www. infostock.bg;

 

http://www.sopharmabuildings.com

*Ако има съответно решение на Общото събрание на акционерите.