Новини
Софарма билдингс АДСИЦ проведе ОСА
Общото събрание на акционерите на “Софарма билдингс” АДСИЦ, проведено на 11.06.2019 година прие Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2018 год.; Годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2018 год.; Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 год.; Одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2018 год.; Отчета на Одитния комитет за дейността му през 2018 год.; Доклада на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2018 год. Общото събрание на акционерите приe предложението на Съвета на директорите, Дружеството да не разпределя дивидент за 2018 г. по причина, че Дружеството е приключило отчетната 2018 г. с отрицателен финансов резултат. Формираната загуба за 2018 г., в размер на 70 555,45 (седемдесет хиляди петстотин петдесет и пет лева и четиридесет и пет стотинки) лева, да бъде покрита с натрупаните резерви от Фонд „Премии от емисии“ на Дружеството. Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2018 год. Общото събрание на акционерите запази досегашният размер на постоянните месечни възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на Дружеството и през 2019 год. Общото събрание на акционерите избра Специализирано одиторско предприятие „Бейкър Тили Клиту и Партньори” ООД, гр. София, район Оборище, ул. „Стара планина“, № 5, за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 год., съгласно предложението на Одитния комитет на Дружеството.

 


 
Тримесечен финансов отчет 2019
Ръководството на Софарма билдингс АДСИЦ оповести тримесечен финансов отчет към 31.03.2019 година.

 Регулираната информация  е представена на КФН и БФБ и е публикувана в екстри нюз.

 
Годишен финансов отчет 2018 г.
Софарма билидингс АДСИЦ публикува Одитиран годишен отчет за 2018 г. на сайта на БФБ - www.x3news.com и на сайта на КФН-  http://e-register.fsc.bg/.
 

          Всички новини         

 

 

 

          Политика за защита на личните данни

          Уведомление за защита на личните          данни на потребителя

 

 

          Personal data protection

начало корпоративен профил информация за компанията
Информация за компанията Печат Е-поща

Информация за компанията:

“Софарма Билдингс” АДСИЦ е акционерно дружество със специална инвестиционна цел за секюритизиране на недвижими имоти, по смисъла на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел.
Предметът на дейност на дружеството е инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти) посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг, аренда и/или продажбата им.

“Софарма Билдингс” АДСИЦ е учредено на 06.07.2007 г. и е вписано в Търговския регистър с решение № 1 от 14.08.2007 г. по ф.д.12390/2007 на Софийски градски съд. Дружеството е учредено за неопределен срок.

С Решение № 1637-ДСИЦ на Комисията за финансов надзор (КФН) от 21.12.2007 г. “Софарма Билдингс” АДСИЦ има лиценз № 59-ДСИЦ/28.01.2008 г. за упражняване на дейността си.

„Софарма Билдингс” АДСИЦ е публично дружество съгласно Закона за публично предлагане на ценни книжа.

Структура на управление

„Софарма Билдингс” АДСИЦ има едностепенна система на управление със Съвет на директорите от трима членове, както следва:

1. Емил Костов – Изпълнителен директор
2. Иван Кралев  – Председател на СД
3. Ирина Минчева – Зам. председател на СД                   

Дружеството се представлява и управлява от изпълнителния директор
Емил Костов.

Акционерния капитал на СОФАРМА БИЛДИНГС АДСИЦ  е разпределен както следва:

Акционери

%

СОФАРМА АД

40.38

ТЕЛЕКОМПЛЕКТ ИНВЕСТ АД

9.88

ДОНЕВ ИНВЕСТМЪНТС ХОЛДИНГ АД

9.88

  

ОГНЯН ДОНЕВ

19.66

ВЕНЦИСЛАВ СТОЕВ

19.62

ДРУГИ

0.58

ВСИЧКО:

100.00

Документи

Програма за корпоративно управление

След приемането на Националния кодекс за корпоративно управление и официалното присъединяване на „Софарма Билдингс” АДСИЦ към него, дейността на Съвета на директорите на дружеството, както и вътрешните актове бяха съобразени с новите изисквания и препоръки.
Утвърдена е практика за публично оповестяване на всяка информация, която е съществена за дружеството. Създадени са и са утвърдени  редица практики за улеснения на акционерите да участват ефективно в работата на Общите събрания на акционерите чрез:
Процесите и процедурите за провеждане на общи събрания на акционерите позволяват еднакво третиране на всички акционери;
СД на дружеството прави гласуването разбираемо и лесно, като в материалите за общото събрание се поместват и предложенията за решения.
Процедурата и редът на общото събрание на акционерите позволяват справедливо отношение към акционерите, без значение от броя на притежаваните или представлявани от тях акции.

Акции

Емитирани ценни книжа

„Софарма Билдингс” АДСИЦ вписа увеличението на капитала  от 500000 лв. на 649990 лв. в Търговския регистър. Новата емисия е регистрирана в „Централен депозитар” АД.
Регистрираният капитал на „Софарма билдингс” АДСИЦ е в размер на  649 990 лв., разпределен на 649 990 броя обикновени безналични акции, с право на глас, с номинална стойност от 1 лев всяка една.
Всички издадени акции са изплатени напълно, в пари.
Акциите на Дружеството са приети за борсова търговия на 25.06.2008 год. 

Търговия на акциите

Прехвърлянето на акциите на „Софарма билдингс” АДСИЦ се извършва по предвидения от закона ред. Акции на Дружеството могат да придобиват всички български и чуждестранни физически или юридически лица при спазване на изискванията на действуващото българско законодателство.
Дивидентна политика
Статутът на дружеството като акционерно дружество със специална инвестиционна цел определя специфичната политика на разпределение на дивидентите на акционерите:

  • Дружеството е задължено по закон да разпредели като дивидент не по-малко от 90% от реализираната печалба за съответната финансова година след нейното преизчисление по реда на чл. 10 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел.
  • Разпределението на останалите 10% се определя с решение на Общото събрание на акционерите по общия ред на Търговския закон.

Права на акционерите

Акционерите в публичното дружество имат множество права, регламентирани от българското законодателство, като най-важен закон е Законът за публичното предлагане на ценни книжа.
Най-важни права за акционерите са:

  • Право на глас;
  • Право на информация;
  • Право на дивидент;
  • Право на ликвидационен дял;
  • Право да оспорва решения на Общото събрание, когато те противоречат на повелителните разпоредби на закона.

Корпоративен календар 2019

Корпоративния календар ще позволи на акционерите и потенциалните инвеститори, на заинтересованите лица да бъдат информирани в какви срокове могат да се снабдят с необходимата им информация за финасовото и икономическо състояние на дружеството, какви са планираните и предстоящи събития през финансовата година.

>> вижте календара

Устав

Уставът на дружеството регламентира взаимоотношенията между членовете на дружеството, правата на акционерите, правата на Съвета на директорите, Правилата за свикване и провеждане на Общо събрание на акционерите, отчетността.
Уставът на дружеството е съобразен с действащото законодателство. В случай че, настъпи промяна в законодателството и се окаже, че някои разпоредбите противоречат на закона, то нормите на закона ще бъдат прилагани с предимство.

>> изтеглете устава

Общи събрания

Общото събрание на акционерите е върховния орган на дружеството. В работата на Общото събрание могат да вземат участие всички акционери с право на глас.
Дружеството провежда редовни и извънредни общи събрания.
Редовното общо събрание се свиква ежегодно и се провежда до края на юни по седалище на дружеството.
Извънредно общо събрание се свиква, когато трябва да бъдат обсъдени важни въпроси, които не могат да бъдат отложени до следващото редовно общо събрание.
Правото на глас в Общото събрание се упражнява от лицата, вписани в книгата на акционерите на дружеството, водена от „Централен депозитар” АД – 14 дни преди датата на провеждането му. Правото на глас може да се упражнява лично и чрез пълномощник.
За улеснение на акционерите „Софарма билдингс” АДСИЦ ще публикува в този web site поканите за Общите събрания на акционерите, както и протоколите от заседанията.
Образец на пълномощно за представителство в Общо събрание.

Връзка с инвеститори

Директор за връзки с инвеститорите

Иванка Панова
Телефон:  0889775955
Е-поща: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

  Контакти

Софарма билдингс АДСИЦ

Централен офис:
Ул. "Лъчезар Станчев" 5, СБТ,
сграда А, ет.20

Телефон: 02 /81 34 229

Факс: 02/ 81 34 332

 
Sopharma Buildings 2018 

  Уеб дизайн и дигитална агенция