Новини
Софарма билдингс АДСИЦ проведе ОСА
Общото събрание на акционерите на “Софарма билдингс” АДСИЦ, проведено на 11.06.2019 година прие Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2018 год.; Годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2018 год.; Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 год.; Одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2018 год.; Отчета на Одитния комитет за дейността му през 2018 год.; Доклада на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2018 год. Общото събрание на акционерите приe предложението на Съвета на директорите, Дружеството да не разпределя дивидент за 2018 г. по причина, че Дружеството е приключило отчетната 2018 г. с отрицателен финансов резултат. Формираната загуба за 2018 г., в размер на 70 555,45 (седемдесет хиляди петстотин петдесет и пет лева и четиридесет и пет стотинки) лева, да бъде покрита с натрупаните резерви от Фонд „Премии от емисии“ на Дружеството. Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2018 год. Общото събрание на акционерите запази досегашният размер на постоянните месечни възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на Дружеството и през 2019 год. Общото събрание на акционерите избра Специализирано одиторско предприятие „Бейкър Тили Клиту и Партньори” ООД, гр. София, район Оборище, ул. „Стара планина“, № 5, за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 год., съгласно предложението на Одитния комитет на Дружеството.

 


 
Тримесечен финансов отчет 2019
Ръководството на Софарма билдингс АДСИЦ оповести тримесечен финансов отчет към 31.03.2019 година.

 Регулираната информация  е представена на КФН и БФБ и е публикувана в екстри нюз.

 
Годишен финансов отчет 2018 г.
Софарма билидингс АДСИЦ публикува Одитиран годишен отчет за 2018 г. на сайта на БФБ - www.x3news.com и на сайта на КФН-  http://e-register.fsc.bg/.
 

          Всички новини         

 

 

 

          Политика за защита на личните данни

          Уведомление за защита на личните          данни на потребителя

 

 

          Personal data protection

начало корпоративен профил финансова структура
Акционерна структура Печат Е-поща

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ КНИГАТА НА АКЦИОНЕРИТЕ НА “СОФАРМА БИЛДИНГС”АДСИЦ КЪМ 30.06.2019 год.,

ИЗДАДЕНА ОТ “ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР” АД

Структура на капитала на “Софарма билдингс” АДСИЦ:
Борсов код:4OX
Капитал:649 990 лв.
Акции: 649 990 бр
Номинал:1,00 лв.
Индивидуални участници  /18 бр./: 259 019 бр. акции   - 39,85%, в т.ч.
Огнян Иванов Донев127 806 бр. акции     - 19,66%
Венцислав Симеонов Стоев  127 500 бр. акции     - 19,62%
Юридически лица             /3 бр./: 390 971 бр. акции - 60,15%, в т.ч.
“Телекомплект инвест” АД, ЕИК 201653294,
гр. София, пл. „Славейков” № 9 
64 250 бр. акции        - 9,88%
“Донев Инвестмънтс Холдинг” АД, ЕИК 0831915121,
гр. София, ул. „Позитано” № 12 
64 250 бр. акции        - 9,88%
„Софарма” АД, ЕИК 0831902088,
гр. София, ул. „Илиенско шосе” № 16
262 471 бр. акции      - 40,38%

ЕМИЛ КОСТОВ

                                                                       ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Последна промяна от Вторник, 08 Октомври 2019г. 13:30ч.
 
Sopharma Buildings 2018 

  Уеб дизайн и дигитална агенция