Новини
Софарма билдингс АДСИЦ проведе ОСА
Общото събрание на акционерите на “Софарма билдингс” АДСИЦ, проведено на 11.06.2019 година прие Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2018 год.; Годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2018 год.; Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 год.; Одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2018 год.; Отчета на Одитния комитет за дейността му през 2018 год.; Доклада на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2018 год. Общото събрание на акционерите приe предложението на Съвета на директорите, Дружеството да не разпределя дивидент за 2018 г. по причина, че Дружеството е приключило отчетната 2018 г. с отрицателен финансов резултат. Формираната загуба за 2018 г., в размер на 70 555,45 (седемдесет хиляди петстотин петдесет и пет лева и четиридесет и пет стотинки) лева, да бъде покрита с натрупаните резерви от Фонд „Премии от емисии“ на Дружеството. Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2018 год. Общото събрание на акционерите запази досегашният размер на постоянните месечни възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на Дружеството и през 2019 год. Общото събрание на акционерите избра Специализирано одиторско предприятие „Бейкър Тили Клиту и Партньори” ООД, гр. София, район Оборище, ул. „Стара планина“, № 5, за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 год., съгласно предложението на Одитния комитет на Дружеството.

 


 
Тримесечен финансов отчет 2019
Ръководството на Софарма билдингс АДСИЦ оповести тримесечен финансов отчет към 31.03.2019 година.

 Регулираната информация  е представена на КФН и БФБ и е публикувана в екстри нюз.

 
Годишен финансов отчет 2018 г.
Софарма билидингс АДСИЦ публикува Одитиран годишен отчет за 2018 г. на сайта на БФБ - www.x3news.com и на сайта на КФН-  http://e-register.fsc.bg/.
 

          Всички новини         

 

 

 

          Политика за защита на личните данни

          Уведомление за защита на личните          данни на потребителя

 

 

          Personal data protection

начало инвестор център финансови отчети
Финансови отчети
Отчети 2019 Печат Е-поща
Междинен финансов отчет към 30.09.2019 г.

   Междинен финансов отчет към 30.6.2019 г.

  1. Междинен доклад за дейността
  2. Междинен финансов отчет
  3. КФН форми
  4. Декларация по чл.100o, ал.4, т.3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа
  5. Допълнителна информация по чл.41, ал.2, т.5 от Наредба №2 от 17.09.2003 г.
  6. Допълнителна информация по чл.33, ал.1, т.6 от Наредба №2 от 17.09.2003 г.
  7. Информация съгласно Приложение №9 по чл.33, ал.1 от Наредба №2 на КФН
  8. Вътрешна информация по чл. 7 от Регламент (ЕС) No 596/2014
  9. Приложения.

  Междинен финансов отчет към 31.3.2019 г.

  1. Междинен доклад за дейността
  2. Междинен финансов отчет
  3. КФН форми
  4. Декларация по чл.100o, ал.4, т.3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа
  5. Допълнителна информация по чл.41, ал.2, т.5 от Наредба №2 от 17.09.2003 г.
  6. Допълнителна информация по чл.33, ал.1, т.6 от Наредба №2 от 17.09.2003 г.
  7. Информация съгласно Приложение №9 по чл.33, ал.1 от Наредба №2 на КФН
  8. Вътрешна информация по чл. 7 от Регламент (ЕС) No 596/2014
  9. Приложения.
   
  Отчети 2018 Печат Е-поща

   Годишен финансов отчет за 2018 г. 

   

  1. Годишен финансов отчет
  2. Годишен доклад за дейността
  3. Доклад политика по възнагражденията
  4. Доклад на независимия одитор
  5. Информация по Приложение 11 към чл. 32 ал. 1 т. 4 от Наредба №2 от ЗППЦК
  6. Декларация по чл.100, ал.4, т.3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа
  7. Декларация по чл.100, ал.4, т.4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа
  8. Декларация за корпоративно управление
  9. Справки КФН
  10. Приложения
  11. Карта за оценка

   

  Междинен финансов отчет към 31.12.2018 г.

  1. Междинен доклад за дейността
  2. Междинен финансов отчет
  3. КФН форми
  4. Декларация по чл.100o, ал.4, т.3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа
  5. Допълнителна информация по чл.41, ал.2, т.5 от Наредба №2 от 17.09.2003 г.
  6. Допълнителна информация по чл.33, ал.1, т.6 от Наредба №2 от 17.09.2003 г.
  7. Информация съгласно Приложение №9 по чл.33, ал.1 от Наредба №2 на КФН
  8. Вътрешна информация по чл. 7 от Регламент (ЕС) No 596/2014
  9. Приложения

  Междинен финансов отчет към 30.09.2018 г.

  1. Междинен доклад за дейността
  2. Междинен финансов отчет
  3. КФН форми
  4. Декларация по чл.100o, ал.4, т.3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа
  5. Допълнителна информация по чл.41, ал.2, т.5 от Наредба №2 от 17.09.2003 г.
  6. Допълнителна информация по чл.33, ал.1, т.6 от Наредба №2 от 17.09.2003 г.
  7. Информация съгласно Приложение №9 по чл.33, ал.1 от Наредба №2 на КФН
  8. Вътрешна информация по чл. 7 от Регламент (ЕС) No 596/2014
  9. Приложения

  Междинен финансов отчет към 30.06.2018 г.

  1. Междинен доклад за дейността
  2. Междинен финансов отчет
  3. КФН форми
  4. Декларация по чл.100o, ал.4, т.3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа
  5. Допълнителна информация по чл.41, ал.2, т.5 от Наредба №2 от 17.09.2003 г.
  6. Допълнителна информация по чл.33, ал.1, т.6 от Наредба №2 от 17.09.2003 г.
  7. Информация съгласно Приложение №9 по чл.33, ал.1 от Наредба №2 на КФН
  8. Вътрешна информация по чл. 7 от Регламент (ЕС) No 596/2014
  9. Приложения

  Междинен финансов отчет към 31.03.2018 г.

  1. Междинен доклад за дейността
  2. Междинен финансов отчет
  3. КФН форми
  4. Декларация по чл.100o, ал.4, т.3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа
  5. Допълнителна информация по чл.41, ал.2, т.5 от Наредба №2 от 17.09.2003 г.
  6. Допълнителна информация по чл.33, ал.1, т.6 от Наредба №2 от 17.09.2003 г.
  7. Информация съгласно Приложение №9 по чл.33, ал.1 от Наредба №2 на КФН
  8. Вътрешна информация по чл. 7 от Регламент (ЕС) No 596/2014
  9. Приложения
   
  Отчети 2017 Печат Е-поща

   

  Годишен финансов отчет за 2017 г. 
  1. Годишен финансов отчет
  2. Годишен доклад за дейността
  3. Доклад политика по възнагражденията
  4. Доклад на независимия одитор
  5. Информация по Приложение 11 към чл. 32 ал. 1 т. 4 от Наредба №2 от ЗППЦК
  6. Декларация по чл.100, ал.4, т.3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа
  7. Декларация по чл.100, ал.4, т.4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа
  8. Декларация за корпоративно управление
  9. Справки КФН
  10. Приложения
  11.  

  Междинен финансов отчет към 31.12.2017 г. (01.01.2017 - 31.12.2017 г.)

  1. Междинен доклад за дейността
  2. Междинен финансов отчет
  3. КФН форми
  4. Декларация по чл.100o, ал.4, т.3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа
  5. Допълнителна информация по чл.41, ал.2, т.5 от Наредба №2 от 17.09.2003 г.
  6. Допълнителна информация по чл.33, ал.1, т.6 от Наредба №2 от 17.09.2003 г.
  7. Информация съгласно Приложение №9 по чл.33, ал.1 от Наредба №2 на КФН
  8. Вътрешна информация по чл. 7 от Регламент (ЕС) No 596/2014
  9. Приложения

   Междинен финансов отчет за деветмесечието на 2017 г. (01.01.2017 - 30.09.2017 г.)

  1. Междинен доклад за дейността
  2. Междинен финансов отчет
  3. КФН форми
  4. Декларация по чл.100o, ал.4, т.3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа
  5. Допълнителна информация по чл.41, ал.2, т.5 от Наредба №2 от 17.09.2003 г.
  6. Допълнителна информация по чл.33, ал.1, т.6 от Наредба №2 от 17.09.2003 г.
  7. Информация съгласно Приложение №9 по чл.33, ал.1 от Наредба №2 на КФН
  8. Вътрешна информация по чл. 7 от Регламент (ЕС) No 596/2014
  9. Приложения

   

  Междинен финансов отчет за I-вото шестмесечие на 2017 г.

  1. Междинен доклад за дейността
  2. Междинен финансов отчет
  3. КФН форми
  4. Декларация по чл.100o, ал.4, т.3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа
  5. Допълнителна информация по чл.41, ал.2, т.5 от Наредба №2 от 17.09.2003 г.
  6. Допълнителна информация по чл.33, ал.1, т.6 от Наредба №2 от 17.09.2003 г.
  7. Информация съгласно Приложение №9 по чл.33, ал.1 от Наредба №2 на КФН
  8. Вътрешна информация по чл. 7 от Регламент (ЕС) No 596/2014
  9. Приложения

  Междинен финансов отчет за I-во тримесечие на 2017 г.

  1. Междинен доклад за дейността
  2. Междинен финансов отчет
  3. КФН форми
  4. Декларация по чл.100o, ал.4, т.3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа
  5. Допълнителна информация по чл.41, ал.2, т.5 от Наредба №2 от 17.09.2003 г.
  6. Допълнителна информация по чл.33, ал.1, т.6 от Наредба №2 от 17.09.2003 г.
  7. Информация съгласно Приложение №9 по чл.33, ал.1 от Наредба №2 на КФН
  8. Вътрешна информация по чл. 7 от Регламент (ЕС) No 596/2014
  9. Приложения
   
  Отчети 2016 Печат Е-поща

    Годишен финансов отчет за 2016 г.

  1. Годишен доклад за дейността
  2. Доклад от независимия одитор
  3. Годишен финансов отчет
  4. Справки КФН
  5. Декларация по чл.100н, ал.4, т.4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа
  6. Информация към годишен финансов отчет
  7. Доклад политика по възнагражденията
  8. Карта за оценка
  9. Декларация от одитора, заверил ГФО, по чл.100н, ал.4, т.3 от ЗППЦК
  10. Декларация за добро корпоративно управление

  Междинен финансов отчет за IV-то тримесечие на 2016 г.

  1. Междинен доклад за дейността
  2. Междинен финансов отчет
  3. КФН форми
  4. Декларация по чл.100o, ал.4, т.3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа
  5. Допълнителна информация по чл.41, ал.2, т.5 от Наредба №2 от 17.09.2003 г.
  6. Допълнителна информация по чл.33, ал.1, т.6 от Наредба №2 от 17.09.2003 г.
  7. Вътрешна информация по чл. 7 от Регламент 596/2014
  8. Вътрешна информация  по чл. Приложение 9 от Наредба 2
  9. Приложения

  Междинен финансов отчет за III-то тримесечие на 2016 г.

  1. Междинен доклад за дейността
  2. Междинен финансов отчет
  3. КФН форми
  4. Декларация по чл.100o, ал.4, т.3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа
  5. Допълнителна информация по чл.41, ал.2, т.5 от Наредба №2 от 17.09.2003 г.
  6. Допълнителна информация по чл.33, ал.1, т.6 от Наредба №2 от 17.09.2003 г.
  7. Вътрешна информация за фактите и обстоятелствата
  8. Вътрешна информация  по Приложение 9 от Наредба 2
  9. Приложения 

   

  Междинен финансов отчет за II-ро тримесечие на 2016 г.

  1. Междинен доклад за дейността
  2. Междинен финансов отчет
  3. КФН форми
  4. Декларация по чл.100o, ал.4, т.3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа
  5. Допълнителна информация по чл.41, ал.2, т.5 от Наредба №2 от 17.09.2003 г.
  6. Допълнителна информация по чл.33, ал.1, т.6 от Наредба №2 от 17.09.2003 г.
  7. Вътрешна информация за фактите и обстоятелствата
  8. Приложения 

   

  Междинен финансов отчет за I-во тримесечие на 2016 г.

  1. Междинен доклад за дейността
  2. Междинен финансов отчет
  3. КФН форми
  4. Декларация по чл.100o, ал.4, т.3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа
  5. Допълнителна информация по чл.41, ал.2, т.5 от Наредба №2 от 17.09.2003 г.
  6. Допълнителна информация по чл.33, ал.1, т.6 от Наредба №2 от 17.09.2003 г.
  7. Вътрешна информация за фактите и обстоятелствата
  8. Приложения
   
  Отчети 2015 Печат Е-поща

  ...

   Годишен финансов отчет за 2015 г.

  1. Годишен доклад за дейността
  2. Доклад от независимия одитор
  3. Годишен отчет
  4. Справки КФН
  5. Декларация по чл.100н, ал.4, т.4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа
  6. Информация към годишен финансов отчет
  7. Доклад политика по възнагражденията
  8. Карта за оценка
  9. Приложение по чл. 11
  10. Доклад КУ

  Междинен финансов отчет за IV-то тримесечие на 2015 г.

  1. Междинен доклад за дейността
  2. Междинен финансов отчет
  3. КФН форми
  4. Декларация по чл.100o, ал.4, т.3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа
  5. Допълнителна информация по чл.41, ал.2, т.5 от Наредба №2 от 17.09.2003 г.
  6. Допълнителна информация по чл.33, ал.1, т.6 от Наредба №2 от 17.09.2003 г.
  7. Вътрешна информация за фактите и обстоятелствата
  8. Приложения

   Междинен финансов отчет за III-то тримесечие на 2015 г.

  1. Междинен доклад за дейността
  2. Междинен финансов отчет
  3. КФН форми
  4. Декларация по чл.100o, ал.4, т.3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа
  5. Допълнителна информация по чл.41, ал.2, т.5 от Наредба №2 от 17.09.2003 г.
  6. Допълнителна информация по чл.33, ал.1, т.6 от Наредба №2 от 17.09.2003 г.
  7. Вътрешна информация за фактите и обстоятелствата
  8. Приложения

  Междинен финансов отчет за II-ро тримесечие на 2015 г.

  1. Междинен доклад за дейността
  2. Междинен финансов отчет
  3. КФН форми
  4. Декларация по чл.100o, ал.4, т.3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа
  5. Допълнителна информация по чл.41, ал.2, т.5 от Наредба №2 от 17.09.2003 г.
  6. Допълнителна информация по чл.33, ал.1, т.6 от Наредба №2 от 17.09.2003 г.
  7. Вътрешна информация за фактите и обстоятелствата
  8. Приложения

  Междинен финансов отчет за I-во тримесечие на 2015 г.

  1. Междинен доклад за дейността
  2. Междинен финансов отчет
  3. КФН форми
  4. Декларация по чл.100o, ал.4, т.3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа
  5. Допълнителна информация по чл.41, ал.2, т.5 от Наредба №2 от 17.09.2003 г.
  6. Допълнителна информация по чл.33, ал.1, т.6 от Наредба №2 от 17.09.2003 г.
  7. Вътрешна информация за фактите и обстоятелствата
  8. Приложения
   
  Отчети 2014 Печат Е-поща

  Годишен финансов отчет за 2014 г.

  1. Годишен доклад за дейността
  2. Доклад от независимия одитор
  3. Годишен отчет
  4. Справки КФН 
  5. Декларация по чл.100н, ал.4, т.4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа
  6. Информация към годишен финансов отчет
  7. Доклад политика по възнагражденията
  8. Карта за оценка
  9. Приложение по чл. 11 
  10. Доклад КУ

   Междинен финансов отчет за IV-то тримесечие на 2014 г.

  1. Междинен доклад за дейността
  2. Междинен финансов отчет
  3. КФН форми
  4. Декларация по чл.100o, ал.4, т.3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа
  5. Допълнителна информация по чл.41, ал.2, т.5 от Наредба №2 от 17.09.2003 г.
  6. Допълнителна информация по чл.33, ал.1, т.6 от Наредба №2 от 17.09.2003 г.
  7. Вътрешна информация за фактите и обстоятелствата
  8. Приложения

  Междинен финансов отчет за III-то тримесечие на 2014 г.

  1. Междинен доклад за дейността
  2. Междинен финансов отчет
  3. КФН форми
  4. Декларация по чл.100o, ал.4, т.3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа
  5. Допълнителна информация по чл.41, ал.2, т.5 от Наредба №2 от 17.09.2003 г.
  6. Допълнителна информация по чл.33, ал.1, т.6 от Наредба №2 от 17.09.2003 г.
  7. Вътрешна информация за фактите и обстоятелствата
  8. Приложения

  Междинен финансов отчет за II-ро тримесечие на 2014 г.

  1. Междинен доклад за дейността
  2. Междинен финансов отчет
  3. КФН форми
  4. Декларация по чл.100o, ал.4, т.3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа
  5. Допълнителна информация по чл.41, ал.2, т.5 от Наредба №2 от 17.09.2003 г.
  6. Допълнителна информация по чл.33, ал.1, т.6 от Наредба №2 от 17.09.2003 г.
  7. Вътрешна информация за фактите и обстоятелствата
  8. Приложения  

  Междинен финансов отчет за I-во тримесечие на 2014 г.

  1. Междинен доклад за дейността
  2. Междинен финансов отчет
  3. КФН форми
  4. Декларация по чл.100o, ал.4, т.3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа
  5. Допълнителна информация по чл.41, ал.2, т.5 от Наредба №2 от 17.09.2003 г.
  6. Допълнителна информация по чл.33, ал.1, т.6 от Наредба №2 от 17.09.2003 г.
  7. Вътрешна информация за фактите и обстоятелствата
  8. Приложения
   
  Отчети 2013 Печат Е-поща

  Годишен финансов отчет за 2013 г.

  1. Годишен доклад за дейността
  2. Доклад от независимия одитор
  3. Годишен отчет
  4. Справки
  5. Декларация по чл.100н, ал.4, т.4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа
  6. Информация към годишен финансов отчет
  7. Приложения
  8. Приложения
  9. Приложения
  10. Приложения

  Междинен финансов отчет за IV-то тримесечие на 2013 г.

  1. Междинен доклад за дейността
  2. Междинен финансов отчет
  3. КФН форми
  4. Декларация по чл.100o, ал.4, т.3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа
  5. Допълнителна информация по чл.41, ал.2, т.5 от Наредба №2 от 17.09.2003 г.
  6. Допълнителна информация по чл.33, ал.1, т.6 от Наредба №2 от 17.09.2003 г.
  7. Вътрешна информация за фактите и обстоятелствата
  8. Приложения 

  Междинен финансов отчет за III-ро тримесечие на 2013 г.

  1. Междинен доклад за дейността
  2. Междинен финансов отчет
  3. КФН форми
  4. Декларация по чл.100o, ал.4, т.3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа
  5. Допълнителна информация по чл.41, ал.2, т.5 от Наредба №2 от 17.09.2003 г.
  6. Допълнителна информация по чл.33, ал.1, т.6 от Наредба №2 от 17.09.2003 г.
  7. Вътрешна информация за фактите и обстоятелствата
  8. Приложения

  Междинен финансов отчет за II-ро тримесечие на 2013 г.

  1. Междинен доклад за дейността
  2. Междинен финансов отчет
  3. КФН форми
  4. Декларация по чл.100o, ал.4, т.3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа
  5. Допълнителна информация по чл.41, ал.2, т.5 от Наредба №2 от 17.09.2003 г.
  6. Допълнителна информация по чл.33, ал.1, т.6 от Наредба №2 от 17.09.2003 г.
  7. Вътрешна информация за фактите и обстоятелствата
  8. Приложения

  Междинен финансов отчет за I-во тримесечие на 2013 г.

  1. Междинен доклад за дейността
  2. Междинен финансов отчет
  3. КФН форми
  4. Декларация по чл.100o, ал.4, т.3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа
  5. Допълнителна информация по чл.41, ал.2, т.5 от Наредба №2 от 17.09.2003 г.
  6. Допълнителна информация по чл.33, ал.1, т.6 от Наредба №2 от 17.09.2003 г.
  7. Вътрешна информация за фактите и обстоятелствата
  8. Приложения
   
  Отчети 2012 Печат Е-поща

   Годишен финансов отчет за 2012 г.

  1. Годишен доклад за дейността
  2. Доклад от независимия одитор
  3. Годишен отчет
  4. Справки
  5. Декларация по чл.100н, ал.4, т.4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа
  6. Информация към годишен финансов отчет
  7. Приложения
  8. Приложения

  Междинен финансов отчет за IV-то тримесечие на 2012 г.

  1. Междинен финансов отчет
  2. КФН форми
  3. Декларация по чл.100o, ал.4, т.3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа
  4. Допълнителна информация по чл.41, ал.2, т.5 от Наредба №2 от 17.09.2003 г.
  5. Допълнителна информация по чл.33, ал.1, т.6 от Наредба №2 от 17.09.2003 г.
  6. Вътрешна информация за фактите и обстоятелствата
  7. Приложения 

  Междинен финансов отчет за III-то тримесечие на 2012 г.

  1. Междинен финансов отчет
  2. КФН форми
  3. Декларация по чл.100o, ал.4, т.3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа
  4. Допълнителна информация по чл.41, ал.2, т.5 от Наредба №2 от 17.09.2003 г.
  5. Допълнителна информация по чл.33, ал.1, т.6 от Наредба №2 от 17.09.2003 г.
  6. Вътрешна информация за фактите и обстоятелствата
  7. Приложения

  Междинен финансов отчет за II-ро тримесечие на 2012 г.

  1. Междинен финансов отчет
  2. КФН форми
  3. Декларация по чл.100o, ал.4, т.3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа
  4. Допълнителна информация по чл.41, ал.2, т.5 от Наредба №2 от 17.09.2003 г.
  5. Допълнителна информация по чл.33, ал.1, т.6 от Наредба №2 от 17.09.2003 г.
  6. Вътрешна информация за фактите и обстоятелствата
  7. Приложения

   Междинен финансов отчет за I-то тримесечие на 2012 г.

  1. Междинен финансов отчет
  2. КФН форми
  3. Декларация по чл.100o, ал.4, т.3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа
  4. Допълнителна информация по чл.41, ал.2, т.5 от Наредба №2 от 17.09.2003 г.
  5. Допълнителна информация по чл.33, ал.1, т.6 от Наредба №2 от 17.09.2003 г.
  6. Вътрешна информация за фактите и обстоятелствата
  7. Приложениялож
   
  Отчети 2011 Печат Е-поща

    Годишен финансов отчет за 2011 г.

  1. Годишен доклад за дейността
  2. Доклад от независимия одитор
  3. Годишен отчет
  4. Справки
  5. Декларация по чл.100н, ал.4, т.4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа
  6. Информация към годишен финансов отчет
  7. Приложения
  8. Приложения

   

  Междинен финансов отчет за IV-то тримесечие на 2011 г.

  1. Междинен финансов отчет
  2. КФН форми
  3. Декларация по чл.100o, ал.4, т.3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа
  4. Допълнителна информация по чл.41, ал.2, т.5 от Наредба №2 от 17.09.2003 г.
  5. Допълнителна информация по чл.33, ал.1, т.6 от Наредба №2 от 17.09.2003 г.
  6. Вътрешна информация за фактите и обстоятелствата
  7. Приложения 

  Междинен финансов отчет за III-то тримесечие на 2011 г.

  1. Междинен финансов отчет
  2. КФН форми
  3. Декларация по чл.100o, ал.4, т.3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа
  4. Допълнителна информация по чл.41, ал.2, т.5 от Наредба №2 от 17.09.2003 г.
  5. Допълнителна информация по чл.33, ал.1, т.6 от Наредба №2 от 17.09.2003 г.
  6. Вътрешна информация за фактите и обстоятелствата
  7. Приложения

  Междинен финансов отчет за III-то тримесечие на 2011 г.

  1. Междинен финансов отчет
  2. КФН форми
  3. Декларация по чл.100o, ал.4, т.3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа
  4. Допълнителна информация по чл.41, ал.2, т.5 от Наредба №2 от 17.09.2003 г.
  5. Допълнителна информация по чл.33, ал.1, т.6 от Наредба №2 от 17.09.2003 г.
  6. Вътрешна информация за фактите и обстоятелствата
  7. Приложения

  Междинен финансов отчет за II-ро тримесечие на 2011 г.

  1. Междинен финансов отчет
  2. КФН форми
  3. Декларация по чл.100o, ал.4, т.3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа
  4. Допълнителна информация по чл.41, ал.2, т.5 от Наредба №2 от 17.09.2003 г.
  5. Допълнителна информация по чл.33, ал.1, т.6 от Наредба №2 от 17.09.2003 г.
  6. Вътрешна информация за фактите и обстоятелствата
  7. Приложения

  Междинен финансов отчет за I-то тримесечие на 2011 г.

  1. Междинен финансов отчет
  2. КФН форми
  3. Декларация по чл.100o, ал.4, т.3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа
  4. Допълнителна информация по чл.41, ал.2, т.5 от Наредба №2 от 17.09.2003 г.
  5. Допълнителна информация по чл.33, ал.1, т.6 от Наредба №2 от 17.09.2003 г.
  6. Вътрешна информация за фактите и обстоятелствата
  7. Приложения
   
  Отчети 2010

  Годишен финансов отчет за 2010 г.

  1. Годишен доклад за дейността
  2. Доклад от независимия одитор
  3. Годишен отчет
  4. Справки
  5. Декларация по чл.100н, ал.4, т.4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа
  6. Информация към годишен финансов отчет
  7. Приложения
  8. Приложения

  Междинен финансов отчет за IV-то тримесечие на 2010 г.

  1. Междинен доклад за дейността
  2. Междинен финансов отчет
  3. КФН форми
  4. Декларация по чл.100o, ал.4, т.3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа
  5. Допълнителна информация по чл.41, ал.2, т.5 от Наредба №2 от 17.09.2003 г.
  6. Допълнителна информация по чл.33, ал.1, т.6 от Наредба №2 от 17.09.2003 г.
  7. Вътрешна информация за фактите и обстоятелствата
  8. Приложения

   

   Междинен финансов отчет за IІI-то тримесечие на 2010 г.

  1. Междинен доклад за дейността
  2. Междинен финансов отчет
  3. КФН форми
  4. Декларация по чл.100o, ал.4, т.3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа
  5. Допълнителна информация по чл.41, ал.2, т.5 от Наредба №2 от 17.09.2003 г.
  6. Допълнителна информация по чл.33, ал.1, т.6 от Наредба №2 от 17.09.2003 г.
  7. Вътрешна информация за фактите и обстоятелствата
  8. Приложения

   

  Междинен финансов отчет за II-ро тримесечие на 2010 г.

  1. Междинен доклад за дейността
  2. Междинен финансов отчет
  3. КФН форми
  4. Декларация по чл.100o, ал.4, т.3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа
  5. Допълнителна информация по чл.41, ал.2, т.5 от Наредба №2 от 17.09.2003 г.
  6. Допълнителна информация по чл.33, ал.1, т.6 от Наредба №2 от 17.09.2003 г.
  7. Вътрешна информация за фактите и обстоятелствата
  8. Приложения
    Междинен финансов отчет за I-то тримесечие на 2010 г.
  1. Междинен доклад за дейността
  2. Междинен финансов отчет
  3. КФН форми
  4. Декларация по чл.100o, ал.4, т.3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа
  5. Допълнителна информация по чл.41, ал.2, т.5 от Наредба №2 от 17.09.2003 г.
  6. Допълнителна информация по чл.33, ал.1, т.6 от Наредба №2 от 17.09.2003 г.
  7. Вътрешна информация за фактите и обстоятелствата
  8. Приложения
   
  << Начало < Предишна 1 2 Следваща > Край >>

  Страница 1 от 2
  Sopharma Buildings 2018 

    Уеб дизайн и дигитална агенция