Новини
Софарма билдингс АДСИЦ проведе ОСА
Общото събрание на акционерите на “Софарма билдингс” АДСИЦ, проведено на 11.06.2019 година прие Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2018 год.; Годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2018 год.; Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 год.; Одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2018 год.; Отчета на Одитния комитет за дейността му през 2018 год.; Доклада на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2018 год. Общото събрание на акционерите приe предложението на Съвета на директорите, Дружеството да не разпределя дивидент за 2018 г. по причина, че Дружеството е приключило отчетната 2018 г. с отрицателен финансов резултат. Формираната загуба за 2018 г., в размер на 70 555,45 (седемдесет хиляди петстотин петдесет и пет лева и четиридесет и пет стотинки) лева, да бъде покрита с натрупаните резерви от Фонд „Премии от емисии“ на Дружеството. Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2018 год. Общото събрание на акционерите запази досегашният размер на постоянните месечни възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на Дружеството и през 2019 год. Общото събрание на акционерите избра Специализирано одиторско предприятие „Бейкър Тили Клиту и Партньори” ООД, гр. София, район Оборище, ул. „Стара планина“, № 5, за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 год., съгласно предложението на Одитния комитет на Дружеството.

 


 
Тримесечен финансов отчет 2019
Ръководството на Софарма билдингс АДСИЦ оповести тримесечен финансов отчет към 31.03.2019 година.

 Регулираната информация  е представена на КФН и БФБ и е публикувана в екстри нюз.

 
Годишен финансов отчет 2018 г.
Софарма билидингс АДСИЦ публикува Одитиран годишен отчет за 2018 г. на сайта на БФБ - www.x3news.com и на сайта на КФН-  http://e-register.fsc.bg/.
 

          Всички новини         

 

 

 

          Политика за защита на личните данни

          Уведомление за защита на личните          данни на потребителя

 

 

          Personal data protection

начало инвестор център корпоративен календар
Корпоративен календар 2019 г. Печат Е-поща

 

СОФАРМА БИЛДИНГС АДСИЦ

 КАЛЕНДАР НА КОРПОРАТИВНИТЕ СЪБИТИЯ през 2019 година

     събитие

срок

Ø Публикуване на отчет за четвъртото тримесечие на 2018   г.

30.01.2019

Ø Заседание на Съвета на директорите за приемане на годишния финансов отчет.

15.03.2019

Ø Публикуване на одитиран Годишен финансов отчет за 2018 г.

01.04.2019

Ø Представяне на декларации на членовете на СД по чл. 26, ал. 2 от ЗДСИЦ

01.04.2019

Ø Публикуване на отчет за първото тримесечие на 2019г.

 30.04.2019

Ø Заседание на Съвета на директорите за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите.

Ø Представяне на поканата за свикване на редовно годишно общо събрание в Търговския регистър.

Ø Представяне на поканата и писмените материали по дневния ред на общото събрание пред обществеността, КФН и БФБ.

 15.05.2019

 

15.05.2019

 

30.05.2019

Ø Изготвяне на списък от ЦД на лицата с право на глас в РОСА

 12.06.2019

Ø Провеждане на редовно годишно общо събрание на акционерите.

28.06.2019

Ø Обявяване на ГФО за 2018 г. в Търговския регистър

28.06.2019

Ø Краен срок за представяне на Протокола от редовно годишно общо събрание на акционерите пред обществеността, КФН и БФБ.

02.07.2019

Ø Публикуване на отчет за второто тримесечие на 2019 г.

30.07.2019

Ø Начална дата за изплащане на дивидент* за 2018 г.

30.09.2019

Ø Публикуване на отчет за третото тримесечие на 2019 г.

30.10.2019

Ø Крайна дата за изплащане на дивидента* за 2018 г. чрез съответната банка и инвестиционните посредници.

 

30.12.2019

Ø Публикуване на отчет за четвъртото тримесечие на 2019 г.

Ø Публикуване на одитиран Годишен отчет за 2019 г.

30.01.2020

30.03.2020

 

Медии, в които Софарма имоти АДСИЦ публикува регулираната информация:

http://www.extri.bg ;http://e-register.fsc.bg

http://www. infostock.bg;

 

http://www.sopharma-buildings.com

*Ако има съответно решение на Общото събрание на акционерите.

 
Sopharma Buildings 2018 

  Уеб дизайн и дигитална агенция