Уведомяваме Ви, че на 27.12.2019 г. „Софарма билдингс” АДСИЦ придоби недвижими имоти, находящи се в гр. Разград, жк „Освобождение“ (9-ти септ.), блок 5, ет. 0 – самостоятелен обект в сграда /офис/, със застроена площ от 134,87 кв. м., заедно с 4,98% идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж, за цена в размер на 62 120.00 лева, и самостоятелен обект в сграда /офиси и складова база/, със застроена площ от 191,23 кв. м., заедно със 7,22% идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж, за цена в размер на 71 400.00 лева, по силата на договор за покупко-продажба, сключен с „Калиман – РТ” АД,  ЕИК 121120513, като продавач, съгласно взето решение на Съвета на директорите  на „Софарма билдингс” АДСИЦ от 23.12.2019 г.

В изпълнение на чл. 19, ал. 5 ЗДСИЦ, покупните цени на придобиваните недвижими имоти са определени съгласно нарочна пазарна оценка по чл. 19, ал. 1 ЗДСИЦ. Към момента на придобиване на имотите, същите са обект на действащ договор за наем, приходите от наемна цена по който, след датата на придобиване, ще бъдат реализирани от  „Софарма билдингс” АДСИЦ,  предвид встъпването му като наемодател по договора на основание и при условията на чл. 237 от Закона за задълженията и договорите. С оглед изложеното, сделката се явява съществена по смисъла на § 1., т. 8 от ДР на ЗППЦК.

На основание чл. 4 от Устава на Дружеството и чл. 4 от ЗДСИЦ във вр. с чл. 114, ал. 11 ЗППЦК, сделката попада в обхвата на чл. 114, ал. 10, т. 1, пр. 2 ЗППЦК. В сделката не участват заинтересовани лица по смисъла на чл. 114, ал. 7 ЗППЦК.