Днес, 14.06.2023 г., „СОФАРМА БИЛДИНГС“ АДСИЦ придоби недвижим имот, съставляващ поземлен имот, находящ се в град София, Столична община, район „Студентски“, улица „Св. Климент Охридски“ № 3, по силата на договор за покупко-продажба на недвижим имот, сключен със „СОФАРМА“ АД, ЕИК 831902088, в качеството му на продавач, съгласно овластяване по чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК с решение на Общото събрание на акционерите на „СОФАРМА БИЛДИНГС“ АДСИЦ, проведено на 30.03.2023 г., при условията съгласно изготвения за сделката от Съвета на директорите на „СОФАРМА БИЛДИНГС“ АДСИЦ Мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК относно целесъобразността и условията на сделка за покупка на недвижим имот, попадаща в приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК