Одобрен Проспект за първично публично предлагане на емисия акции на „Софарма билдингс“ АДСИЦ