На 07.08.2023 г. Съветът на директорите на „Софарма билдингс” АДСИЦ, взе решение за възлагане на конкретна поръчка чрез сключване на допълнително споразумение към действащия договор за извършване на дейност като трето лице по чл. 27, ал. 4 от ЗДСИЦДС между Дружеството като Възложител и „ТЕЛЕКОМПЛЕКТ“ АД, ЕИК 831643753, като трето лице по чл. 27, ал. 4 от ЗДСИЦДС