На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ АД по Протокол № 17/06.04.2023 г., и на основание чл. 33, ал. 8, във връзка с чл. 19 от Част III Правила за допускане до търговия, допуска до търговия на Сегмент акции на Алтернативен пазар BаSE последваща емисия акции на Софарма билдингс АДСИЦ