С Решение № 425-Е/04.04.2023 г. Комисията за финансов надзор  вписва новата емисия в размер на 3 249 950 акции в регистъра по чл.30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа.