Приключване на подписка и резултат от публично предлагане на акции от увеличението на капитала на „Софарма билдингс“ АДСИЦ