Проспект за първично публично предлагане на емисия акции на „Софарма билдингс“ АДСИЦ е публикуван на следните уебсайтове: интернет страницата на „Софарма билдингс“ АДСИЦ,   секция „Инвестор център“, раздел „Проспекти“ https://sopharma-buildings.com/registracionni-dokumenti/; интернет страницата на ИП „София Интернешънъл Секюритиз” АД https://sis.bg/startira-parvichno-publichno-predlagane-na-aktsii-na-sofarma-bildings-adsits/, на интернет страницата, която представлява интернет медия, предлагана от „Българска Фондова Борса“ АД чрез дъщерното й дружество „Файненшъл Маркет Сървисиз“ http://www.x3news.com/?page=News&uniqid=63ed051eafef7, и интернет адрес на Комисия за финансов надзор – http://www3.fsc.bg/eregnews/index.jsp?action=news.