Уведомление за дялово участие от „Донев инвестмънтс холдинг“ АД за сделка-разпореждане на акции от капитала на „Софарма Билдингс“ АДСИЦ, с която „Донев инвестмънтс холдинг“ АД намалява участието си в капитала на „Софарма билдингс“ АДСИЦ под 5% до 4,96%.