Комисията за финансов надзор, с Решение № 802 – ДСИЦ от 10.08.2023 год. одобри Договор за проектиране и строителство, сключен между „Софарма билдингс” АДСИЦ и „ТЕЛЕКОМПЛЕКТ“ АД на 07.08.2023 г., за изменение и допълнение на сключения между двете страни Договор за извършване на дейност като обслужващо дружество от 14.09.2007 год., с който се възлага поръчката за извършване на инженеринг за строеж в собствения на Дружеството недвижим имот, съставляващ поземлен имот с идентификатор 68134.1603.57, с административен адрес в гр. София, район „Студентски“, ул. „Св. Климент Охридски“ № 3, съгласно оповестеното от Дружеството Решение на Съвета на директорите му от 07.08.2023 г.