Съгласно чл. 112б, ал.1 от ЗППЦК, Ви уведомяваме, че с протокол от заседание на Съвета на директорите на “Софарма билдингс” АДСИЦ от 22.12.2022 год. се взе решение за увеличаване на капитала на Дружеството на основание чл. 196, ал. 1 и чл. 194, ал. 1 от Търговския закон, чл. 112 и сл. ЗППЦК и съгласно овластяването от Устава на Дружеството за увеличаване на капитала, Съветът на директорите УВЕЛИЧАВА КАПИТАЛА на „СОФАРМА БИЛДИНГС“ АДСИЦ, от 649 990 лева, разпределен в 649 990 броя обикновени поименни безналични акции, всяка една с право на един глас и номинална стойност от по 1 лев, до 3 899 940 лева, чрез издаване на нови 3 249 950 броя безналични акции, с право на един глас и номинална стойност от 1 лев и емисионна стойност от 1,86 лева за акция.