Общото събрание на акционерите на “Софарма билдингс” АДСИЦ, проведено на 24.06.2021 година,

прие Годишния финансов отчет на Дружеството за 2020 год., Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2020 год. и беше взето решение Дружеството да не разпределя дивидент за 2020 г., тъй като, независимо че Дружеството е приключило отчетната 2020 г. с положителен финансов резултат в размер на 76 311,17 (седемдесет и шест хиляди триста и единадесет лева и седемнадесет стотинки) лева, след преобразуването му съгласно одитирания Годишен финансов отчет за 2020 г. по реда на чл. 10, ал. 3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел /отм. ДВ. бр.21 от 12.03.2021 г., но в сила към датата на съставяне на финансовия отчет/, резултатът, който се явява основа за изчисление на задължителния по закон дивидент, е загуба в размер на 45 556,42 (четиридесет и пет хиляди петстотин петдесет и шест лева и четиридесет и две стотинки) лева, като същият не се променя при преобразуване съобразно чл. 29, ал. 3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация /обн. ДВ. бр.21 от 12.03.2021 г., в сила от 16.03.2021 г./. Формираната печалба за 2020 г. в размер на 76 311,17 (седемдесет и шест хиляди триста и единадесет лева и седемнадесет стотинки) лева да бъде отнесена във фонд „Резервен“ в пълен размер.

Общото събрание на акционерите прие изменения в Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „СОФАРМА БИЛДИНГС” АДСИЦ.

Общото събрание на акционерите прие изменения и допълнения в Устава на Дружеството.

Общото събрание на акционерите избра специализирано одиторско дружество „БЕЙКЪР ТИЛИ КЛИТУ И ПАРТНЬОРИ“ ООД, гр. София, район Оборище, ул. „Стара планина“ № 5, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 131349346, включено с регистрационен номер 0129 в регистъра на специализираните одиторски дружества, обнародван от Института на дипломираните експерт-счетоводители в България и Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори в България, за регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2021 год., съгласно препоръката на Одитния комитет на Дружеството.

Протоколът от Общото събрание на акционерите  ще бъде публично оповестен в рамките на законоустановения срок.