Уведомяваме Ви, че на 09.06.2023 година в гр. София, ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, комплекс „Софарма Бизнес Тауърс“, етаж 20, се проведе Редовно Общото събрание на акционерите на “Софарма билдингс” АДСИЦ, на което бяха взети следните решения:

Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите Дружеството да не разпределя дивидент за 2022 год., тъй като, независимо че Дружеството е приключило отчетната 2022 год. с положителен финансов резултат в размер на 178 515,42 (сто седемдесет и осем хиляди петстотин и петнадесет лева и четиридесет и две стотинки) лева, след преобразуването му по реда на чл. 29, ал. 3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация, резултатът, който се явява основа за изчисление на задължителния по закон дивидент, е загуба в размер на 47 912,88 (четиридесет и седем хиляди деветстотин и дванадесет лева и осемдесет и осем стотинки) лева. Формираната печалба за 2022 год. в размер на 178 515,42 (сто седемдесет и осем хиляди петстотин и петнадесет лева и четиридесет и две стотинки) лева да бъде отнесена във фонд „Резервен“ в пълен размер;

Общото събрание на акционерите избра регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 год., специализирано одиторско предприятие „БЕЙКЪР ТИЛИ КЛИТУ И ПАРТНЬОРИ“ ЕООД, гр. София, район Оборище, ул. „Стара планина“ № 5, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 131349346, включено с регистрационен номер 0129 в регистъра на специализираните одиторски дружества, съгласно препоръката на Одитния комитет на Дружеството.

 

Протоколът от Общото събрание на акционерите  ще бъде публично оповестен в рамките на законоустановения срок.