Уведомяваме Ви, че на 16.06.2022 година в гр. София, ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, комплекс „Софарма Бизнес Тауърс“, етаж 20, се проведе Редовно Общото събрание на акционерите на “Софарма билдингс” АДСИЦ, на което бяха взети следните решения:

Общото събрание на акционерите прие предложението на Съвета на директорите Дружеството да не разпределя дивидент за 2021 год., тъй като, независимо че Дружеството е приключило отчетната 2021 год. с положителен финансов резултат в размер на 4 571,23 (четири хиляди петстотин седемдесет и един лева и двадесет и три стотинки) лева, след преобразуването му по реда на чл. 29, ал. 3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация, резултатът, който се явява основа за изчисление на задължителния по закон дивидент, е загуба в размер на 44 704,17 (четиридесет и четири хиляди седемстотин и четири лева и седемнадесет стотинки) лева. Формираната печалба за 2021 год. в размер на 4 571,23 (четири хиляди петстотин седемдесет и един лева и двадесет и три стотинки) лева да бъде отнесена във фонд „Резервен“ в пълен размер;

Общото събрание на акционерите избира специализирано одиторско предприятие „БЕЙКЪР ТИЛИ КЛИТУ И ПАРТНЬОРИ“ ЕООД, гр. София, район Оборище, ул. „Стара планина“ № 5, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 131349346, включено с регистрационен номер 0129 в регистъра на специализираните одиторски дружества, за регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 г., съгласно препоръката на Одитния комитет на Дружеството.

Протоколът от Общото събрание на акционерите  ще бъде публично оповестен в рамките на законоустановения срок.