На 03/06/2021 година, със сделка за разпореждане от страна на “Софарма” АД на 32 000 броя акции от капитала на “Софарма Билдингс” АДСИЦ, делът на “Софарма” АД в капитала на “Софарма Билдингс” АДСИЦ минава под прага от 40% до 35.44%. При следваща сделка за разпореждане от страна на “Софарма” АД отново на 32 000 броя акции от капитала на “Софарма Билдингс” АДСИЦ, делът на “Софарма” АД минава под прага от 35% до 30.52%.

Уведомление за дялово участие по чл. 148б от ЗППЦК