Уведомления за дялово участие по чл. 148б от ЗППЦК от Росица Донева за сделки от 11.06.2021 г.:

-придобиване с акции от капитала на „Софарма Билдингс“АДСИЦ, с което делът на Росица Димчева Донева в капитала на „Софарма Билдингс“ АДСИЦ  преминава прага от 5.00% и

– разпореждане с акции от капитала на „Софарма Билдингс“ АДСИЦ, с което делът на Росица Димчева Донева в капитала на „Софарма Билдингс“ АДСИЦ  минава под прага от 5.00%.

Уведомление за дялово участие по чл. 148б от ЗППЦК- над 5%

Уведомление за дялово участие по чл. 148б от ЗППЦК- под 5%