На 08/06/2021 година, със сделки за разпореждане от страна на “Софарма” АД на 20 000 броя акции от капитала на “Софарма Билдингс” АДСИЦ, делът на “Софарма” АД в капитала на “Софарма Билдингс” АДСИЦ минава под прага от 30% до 27.44%; при следваща сделка за разпореждане от страна на “Софарма” АД на 96 000 броя акции от капитала на “Софарма Билдингс” АДСИЦ, делът на “Софарма” АД минава под прага от 25%, 20% и 15% до 12.67%:

Уведомление за дялово участие по чл. 148б от ЗППЦК- под 30%

Уведомление за дялово участие по чл. 148б от ЗППЦК- под 15%