Общото събрание на акционерите на “Софарма билдингс” АДСИЦ, проведено на 16.06.2020 година,

прие Годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 год. и взе решение Дружеството да не разпределя дивидент за 2019 г. по причина, че Дружеството е приключило отчетната 2019 г. с отрицателен финансов резултат. Формираната загуба за 2019 г., в размер на 80 026,05 (осемдесет хиляди двадесет и шест лева и пет стотинки) лева да бъде покрита с натрупаните резерви от Фонд „Премии от емисии“ на Дружеството.

Общото събрание на акционерите освободи от длъжност члена на Съвета на директорите Иван Христов Кралев поради изтичане на мандата, считано от датата на заседанието на Общото събрание на акционерите, на което е взето решението за освобождаване.

Общото събрание на акционерите преизбра членовете на Съвета на директорите на Дружеството Емил Георгиев Костов и Ирина Викторова Минчева за нов мандат от 5 години, считано от датата на заседанието на Общото събрание на акционерите, на което е взето решението за преизбиране. Общото събрание на акционерите избра като нов член на Съвета на директорите на Дружеството Стойчо Стоянов Пангев, с мандат от 5 години, считано от датата на провеждане на Общото събрание на акционерите, на което е взето решението за избора.

Общото събрание на акционерите  избра Специализирано одиторско предприятие „Бейкър Тили Клиту и Партньори” ООД, гр. София, район Оборище, ул. „Стара планина“, № 5, за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2020 год., съгласно предложението на Одитния комитет на Дружеството.

Общото събрание на акционерите преизбра за нов мандат членовете на Одитния комитет на Дружеството Петя Николова Петкова, Елена Стефанова Големанова и Михаела Александрова Толина, съгласно предложението на Председателя на Съвета на директорите на Дружеството.

Протоколът от Общото събрание на акционерите  ще бъде публично оповестен в рамките на законоустановения срок.