Поради допусната техническа грешка на уведомлението от 05.02.2020 год., Ви представяме допълнително информацията.

Уведомяваме Ви, че на 05.02.2020 г. „Софарма билдингс” АДСИЦ придоби недвижими имоти, находящи се в гр. Бургас, ж.к. „Славейков“, блок 55, вх. 3, ет. 0 – самостоятелен обект в сграда /За търговска дейност/, с площ от 55,80 кв. м., заедно със съответните идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж, за цена в размер на 57 403,80 лева, самостоятелен обект в сграда /За склад /, с площ от 113,24 кв. м., заедно със съответните идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж, за цена в размер на 109 341,00 лева, самостоятелен обект в сграда /За търговска дейност/, с площ от 88,20 кв. м., заедно със съответните идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж, за цена в размер на 90 648,75 лева и самостоятелен обект в сграда /за офис/, с площ от 108,71 кв. м., заедно със съответните идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж, за цена в размер на 107 426,95 лева, по силата на договор за покупко-продажба, сключен с „Калиман – РТ” АД,  ЕИК 121120513, като продавач, съгласно взето решение на Съвета на директорите  на „Софарма билдингс” АДСИЦ от 04.02.2020 г.

В изпълнение на чл. 19, ал. 5 ЗДСИЦ, покупните цени на придобиваните недвижими имоти са определени съгласно нарочна пазарна оценка по чл. 19, ал. 1 ЗДСИЦ. Към момента на придобиване на имотите, същите са обект на действащи договори за наем, приходите от наемна цена по които, след датата на придобиване, ще бъдат реализирани от  „Софарма билдингс” АДСИЦ,  предвид встъпването му като наемодател по договорите на основание и при условията на чл. 237 от Закона за задълженията и договорите. С оглед изложеното, сделката се явява съществена по смисъла на § 1., т. 8 от ДР на ЗППЦК.

На основание чл. 4 от Устава на Дружеството и чл. 4 от ЗДСИЦ във вр. с чл. 114, ал. 11 ЗППЦК, сделката попада в обхвата на чл. 114, ал. 10, т. 1, пр. 2 ЗППЦК. В сделката не участват заинтересовани лица по смисъла на чл. 114, ал. 7 ЗППЦК.