На основание чл.43а, ал.3 от Наредба №2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация, Ви уведомяваме, че на 23.12.2020 г. „Софарма билдингс“ АДСИЦ подписа нов договор за информационни услуги със „Сервиз Финансови Пазари“ ЕООД.

„Софарма билдингс“ АДСИЦ ще продължи да разкрива периодична и регулирана информация до обществеността на интернет страницата www.x3news.com, която представлява интернет медия, предлагана от „Българска Фондова Борса“ АД чрез дъщерното й дружество „Сервиз Финансови Пазари“ ЕООД, и на интернет страницата на „Софарма билдингс” АДСИЦ www.sopharma-buildings.com.