„Софарма билдингс” АДСИЦ вписа в Търговския регистър под № 20230329094421 увеличението на капитала на Дружеството в размер на 3 899 940 лева, съгласно решение на Съвета на директорите от 22.12.2022 година за увеличение на капитала, чрез издаване на нови акции по реда на чл. 112 и сл. от ЗППЦК.