Покана за ОСА за 11.06.2019 г. Печат

 Покана за ОСА

* Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2018 г.
* Отчет за дейността на Одитния комитет през 2018г.
* Покана за Редовно общо събрание на акционерите
* Пълномощно – ОБРАЗЕЦ
* Протокол на заседание на Съвета на директорите 
Доклад за възнагражденията
* Вписване на Поканата в ТР

* ГФО за 2018 г.

* Доклад за дейността 2018 г.

* Доклад на Одитора