Новини
Софарма билдингс АДСИЦ проведе ОСА
Общото събрание на акционерите на “Софарма билдингс” АДСИЦ, проведено на 11.06.2019 година прие Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2018 год.; Годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2018 год.; Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 год.; Одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2018 год.; Отчета на Одитния комитет за дейността му през 2018 год.; Доклада на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2018 год. Общото събрание на акционерите приe предложението на Съвета на директорите, Дружеството да не разпределя дивидент за 2018 г. по причина, че Дружеството е приключило отчетната 2018 г. с отрицателен финансов резултат. Формираната загуба за 2018 г., в размер на 70 555,45 (седемдесет хиляди петстотин петдесет и пет лева и четиридесет и пет стотинки) лева, да бъде покрита с натрупаните резерви от Фонд „Премии от емисии“ на Дружеството. Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2018 год. Общото събрание на акционерите запази досегашният размер на постоянните месечни възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на Дружеството и през 2019 год. Общото събрание на акционерите избра Специализирано одиторско предприятие „Бейкър Тили Клиту и Партньори” ООД, гр. София, район Оборище, ул. „Стара планина“, № 5, за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 год., съгласно предложението на Одитния комитет на Дружеството.

 


 
Тримесечен финансов отчет 2019
Ръководството на Софарма билдингс АДСИЦ оповести тримесечен финансов отчет към 31.03.2019 година.

 Регулираната информация  е представена на КФН и БФБ и е публикувана в екстри нюз.

 
Годишен финансов отчет 2018 г.
Софарма билидингс АДСИЦ публикува Одитиран годишен отчет за 2018 г. на сайта на БФБ - www.x3news.com и на сайта на КФН-  http://e-register.fsc.bg/.
 

          Всички новини         

 

 

 

          Политика за защита на личните данни

          Уведомление за защита на личните          данни на потребителя

 

 

          Personal data protection

начало Новини
Новини
МФО за 3-то трим. 2010 г. PDF Печат Е-поща
Четвъртък, 22 Юли 2010г. 07:37ч.

„Софарма билдингс” АДСИЦ представи междинен финансов отчет към 30.09.2010 год. на КФН, БФБ и Обществеността.

 
Изплащане на дивидент за 2009 год. Печат Е-поща

“Софарма билдингс” АДСИЦ започва изплащането на дивидента за 2009 год. от 15.07.2010 год.

Продължение...
 
Софарма билдингс АДСИЦ проведе ОСА на 10.06.2010 г. Печат Е-поща

"Софарма билдингс" АДСИЦ проведе редовно Общо събрание на акционерите на 10.06.2010 год. от 12.00 часа в гр. София, ул.”Илиенско шосе” № 16, бяха взети следните решения:

Продължение...
 
Софарма билдингс АДСИЦ представи МФО към 31.03.2010 г. PDF Печат Е-поща
Петък, 30 Април 2010г. 07:13ч.
На основание, чл.100о , ал. 1, ал. 3 и ал. 4 от Закона за публично предлагане на ценни книжа, чл. 40, т. 2 и чл. 41, ал.2, т.5 от Наредба № 2 за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриване на информация от публичните дружества и други емитенти на ценни книжа "Софарма билдингс" АДСИЦ представи междинен финансов отчет към 31.03.2010 год. на КФН, БФБ и Обществеността.
 
Корпоративно съобщение за ОСА на 10 юни 2010 год

Уведомяваме Ви, че поканата за Общо събрание на акционерите на “Софарма билдингс” АДСИЦ, насрочено за 10 юни 2010 год. е обявена в Търговския регистър под номер 20100426171950 в сроковете по чл. 115, ал. 4 от Закона за публично предлагане на ценни книжа и чл. 223, ал. 3 от Търговския закон.

Продължение...
 
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 Следваща > Край >>

Страница 6 от 6
Sopharma Buildings 2018 

  Web Design & SEO