Новини
Междинен Финансов отчет 2018
Ръководството на Софарма билдингс АДСИЦ оповести тримесечен финансов отчет към 31.12.2018 година.

 Регулираната информация  е представена на КФН и БФБ и е публикувана в екстри нюз.

 
Междинен финансов отчет 2018
Ръководството на Софарма билдингс АДСИЦ оповести тримесечен финансов отчет към 30.09.2018 година.

 Регулираната информация  е представена на КФН и БФБ и е публикувана в екстри нюз.

 
Междинен финансов отчет
Ръководството на Софарма билдингс АДСИЦ оповести шестмесечен финансов отчет към 30.06.2018 година.

 Регулираната информация  е представена на КФН и БФБ и е публикувана в екстри нюз.

 

          Всички новини         

 

 

 

          Политика за защита на личните данни

          Уведомление за защита на личните          данни на потребителя

 

 

          Personal data protection

начало Новини
Новини
МФО към 30.06.2011 г. Печат Е-поща

"Софарма билдингс" АДСИЦ представи на КФН, БФБ и Обществеността междинен финансов отчет към 30.06.2011 г.

 
Изплащане на дивидент за 2010 г. Печат Е-поща

Централния депозитар на ценни книжа ще изготви Списък с размера на дължимия дивидент на правоимащите лица по чл. 115в, ал. 1 към 12.07.2011 год. Съгласно Приложение № 27 към Правилника на “Централен депозитар” АД дивидентът ще се изплаща чрез съответния инвестиционен посредник.

Продължение...
 
Софарма билдингс АДСИЦ проведе ОСА на 28.06.2011 г. Печат Е-поща

Софарма билдингс АДСИЦ проведе ОСА на 28.06.2011 г. , на което се взеха следните решения:

 - Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите, печалбата реализирана през 2010 год. в размер на 6228.30 лв. (шест хиляди двеста двадесет и осем лева и 30 стотинки), а след преобразуване по реда на чл. 10 от ЗДСИЦ в размер на 6502,30 лв. (шест хиляди петстотин и два лева и 30 стотинки) да се разпредели както следва: за дивидент на акционерите в размер на 5852,07 лв. (пет хиляди осемстотин петдесет и два лева и 7 стотинки), определен съгласно изискванията на чл.10, ал.3 от ЗДСИЦ, остатъкът в размер на 376,23 лева да се отнесе в други резерви на дружеството.

Продължение...
 
Покана за Общо събрание на акционерите на 28.06.2011 г. PDF Печат Е-поща
Петък, 27 Май 2011г. 13:21ч.
“СОФАРМА БИЛДИНГС” АДСИЦ ще проведе редовно Общо събрание на акционерите на 28.06.2011 год. от 13,00 часа
 
МФО за 1-во тримесечие на 2011 PDF Печат Е-поща
Понеделник, 02 Май 2011г. 09:29ч.
Софарма билдингс АД представи междинен финансов отчет за първо тримесечие на 2011 год. на КФН, БФБ и обществеността.
 
Годишен финансов отчет 2010 г. PDF Печат Е-поща
Понеделник, 21 Март 2011г. 08:22ч.

На основание чл. 100н, ал. 1, 4 и 7 от Закона за публично предлагане на ценни книжа, чл. 31, ал. 1, т.1, чл. 32, ал. 1и чл.41 от Наредба № 2/17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриване на информация от публичните дружества и други емитенти на ценни книжа и чл. 25, ал.1 от ЗДСИЦ, “Софарма билдингс” АД представи одитиран годишния финансов отчет за 2010 год. на КФН, БФБ и обществеността.

 
МФО към 31.12.2010 г. PDF Печат Е-поща
Понеделник, 31 Януари 2011г. 12:00ч.
Софарма билдингс АДСИЦ представи междинен финансов отчет към 31.12.2010 година на КФН, БФБ-София АД и Обществеността
 
МФО за 3-то трим. 2010 г. PDF Печат Е-поща
Четвъртък, 22 Юли 2010г. 07:37ч.

„Софарма билдингс” АДСИЦ представи междинен финансов отчет към 30.09.2010 год. на КФН, БФБ и Обществеността.

 
Изплащане на дивидент за 2009 год. Печат Е-поща

“Софарма билдингс” АДСИЦ започва изплащането на дивидента за 2009 год. от 15.07.2010 год.

Продължение...
 
Софарма билдингс АДСИЦ проведе ОСА на 10.06.2010 г. Печат Е-поща

"Софарма билдингс" АДСИЦ проведе редовно Общо събрание на акционерите на 10.06.2010 год. от 12.00 часа в гр. София, ул.”Илиенско шосе” № 16, бяха взети следните решения:

Продължение...
 
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 Следваща > Край >>

Страница 5 от 6
Sopharma Buildings 2018 

  Web Design & SEO