Новини
Софарма билдингс АДСИЦ проведе ОСА
Общото събрание на акционерите на “Софарма билдингс” АДСИЦ, проведено на 11.06.2019 година прие Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2018 год.; Годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2018 год.; Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 год.; Одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2018 год.; Отчета на Одитния комитет за дейността му през 2018 год.; Доклада на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2018 год. Общото събрание на акционерите приe предложението на Съвета на директорите, Дружеството да не разпределя дивидент за 2018 г. по причина, че Дружеството е приключило отчетната 2018 г. с отрицателен финансов резултат. Формираната загуба за 2018 г., в размер на 70 555,45 (седемдесет хиляди петстотин петдесет и пет лева и четиридесет и пет стотинки) лева, да бъде покрита с натрупаните резерви от Фонд „Премии от емисии“ на Дружеството. Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2018 год. Общото събрание на акционерите запази досегашният размер на постоянните месечни възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на Дружеството и през 2019 год. Общото събрание на акционерите избра Специализирано одиторско предприятие „Бейкър Тили Клиту и Партньори” ООД, гр. София, район Оборище, ул. „Стара планина“, № 5, за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 год., съгласно предложението на Одитния комитет на Дружеството.

 


 
Тримесечен финансов отчет 2019
Ръководството на Софарма билдингс АДСИЦ оповести тримесечен финансов отчет към 31.03.2019 година.

 Регулираната информация  е представена на КФН и БФБ и е публикувана в екстри нюз.

 
Годишен финансов отчет 2018 г.
Софарма билидингс АДСИЦ публикува Одитиран годишен отчет за 2018 г. на сайта на БФБ - www.x3news.com и на сайта на КФН-  http://e-register.fsc.bg/.
 

          Всички новини         

 

 

 

          Политика за защита на личните данни

          Уведомление за защита на личните          данни на потребителя

 

 

          Personal data protection

начало Новини
Новини
Годишен финансов отчет 2011 г. PDF Печат Е-поща
Вторник, 20 Март 2012г. 11:51ч.

Софарма билдингс АДСИЦ представи одитиран финансов отчет за 2011 година на КФН, БФБ и Обществеността.

 
МФО към 30.09.2011 г. PDF Печат Е-поща
Понеделник, 24 Октомври 2011г. 09:06ч.

Софарма билдингс АДСИЦ представи междинен финансов отчет към 30.09.2011 год. в КФН, БФБ и Обществеността.

 
Софарма билдингс АДСИЦ продаде недвижим имот в гр. Видин Печат Е-поща
“Софарма билдингс” АДСИЦ продаде следния недвижим имот: „Оцетна фабрика, находяща се в гр. Видин, кв. Западна складова зона, представляващ УПИ 10971.511.34 по плана на гр. Видин, целият с площ от около 11 882 кв.м., ведно с всичко построено в него
Продължение...
 
МФО към 30.06.2011 г. Печат Е-поща

"Софарма билдингс" АДСИЦ представи на КФН, БФБ и Обществеността междинен финансов отчет към 30.06.2011 г.

 
Изплащане на дивидент за 2010 г. Печат Е-поща

Централния депозитар на ценни книжа ще изготви Списък с размера на дължимия дивидент на правоимащите лица по чл. 115в, ал. 1 към 12.07.2011 год. Съгласно Приложение № 27 към Правилника на “Централен депозитар” АД дивидентът ще се изплаща чрез съответния инвестиционен посредник.

Продължение...
 
Софарма билдингс АДСИЦ проведе ОСА на 28.06.2011 г. Печат Е-поща

Софарма билдингс АДСИЦ проведе ОСА на 28.06.2011 г. , на което се взеха следните решения:

 - Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите, печалбата реализирана през 2010 год. в размер на 6228.30 лв. (шест хиляди двеста двадесет и осем лева и 30 стотинки), а след преобразуване по реда на чл. 10 от ЗДСИЦ в размер на 6502,30 лв. (шест хиляди петстотин и два лева и 30 стотинки) да се разпредели както следва: за дивидент на акционерите в размер на 5852,07 лв. (пет хиляди осемстотин петдесет и два лева и 7 стотинки), определен съгласно изискванията на чл.10, ал.3 от ЗДСИЦ, остатъкът в размер на 376,23 лева да се отнесе в други резерви на дружеството.

Продължение...
 
Покана за Общо събрание на акционерите на 28.06.2011 г. PDF Печат Е-поща
Петък, 27 Май 2011г. 13:21ч.
“СОФАРМА БИЛДИНГС” АДСИЦ ще проведе редовно Общо събрание на акционерите на 28.06.2011 год. от 13,00 часа
 
МФО за 1-во тримесечие на 2011 PDF Печат Е-поща
Понеделник, 02 Май 2011г. 09:29ч.
Софарма билдингс АД представи междинен финансов отчет за първо тримесечие на 2011 год. на КФН, БФБ и обществеността.
 
Годишен финансов отчет 2010 г. PDF Печат Е-поща
Понеделник, 21 Март 2011г. 08:22ч.

На основание чл. 100н, ал. 1, 4 и 7 от Закона за публично предлагане на ценни книжа, чл. 31, ал. 1, т.1, чл. 32, ал. 1и чл.41 от Наредба № 2/17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриване на информация от публичните дружества и други емитенти на ценни книжа и чл. 25, ал.1 от ЗДСИЦ, “Софарма билдингс” АД представи одитиран годишния финансов отчет за 2010 год. на КФН, БФБ и обществеността.

 
МФО към 31.12.2010 г. PDF Печат Е-поща
Понеделник, 31 Януари 2011г. 12:00ч.
Софарма билдингс АДСИЦ представи междинен финансов отчет към 31.12.2010 година на КФН, БФБ-София АД и Обществеността
 
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 Следваща > Край >>

Страница 5 от 6
Sopharma Buildings 2018 

  Web Design & SEO