Новини
Междинен финансов отчет
Ръководството на Софарма билдингс АДСИЦ оповести тримесечен финансов отчет към 30.09.2018 година.

 Регулираната информация  е представена на КФН и БФБ и е публикувана в екстри нюз.

 
Междинен финансов отчет
Ръководството на Софарма билдингс АДСИЦ оповести шестмесечен финансов отчет към 30.06.2018 година.

 Регулираната информация  е представена на КФН и БФБ и е публикувана в екстри нюз.

 
Уведомление за проведено ОСА

На 21.06.2018 г. се проведе редовно Общо събрание на акционерите на “Софарма билдингс” АДСИЦ.

Общото събрание на акционерите прие Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2017 год.; Годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2017 год.; Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 год.; Одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2017 год.; Отчета на Одитния комитет за дейността му през 2017 год.; Доклада на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2017 год. Общото събрание на акционерите прие предложението на Съвета на директорите, Дружеството да не разпределя дивидент за 2017 г. по причина, че Дружеството е приключило отчетната 2017 г. с отрицателен финансов резултат. Формираната загуба за 2017 г., в размер на 65 736,31 (шестдесет и пет хиляди седемстотин тридесет и шест лева и тридесет и една стотинки) лева, да бъде покрита с натрупаните резерви от Фонд „Премии от емисии“ на Дружеството. Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2017 год Общото събрание на акционерите запази досегашният размер на постоянните месечни възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на Дружеството и през 2018 год. Общото събрание на акционерите избра Специализирано одиторско предприятие „Бейкър Тили Клиту и Партньори” ООД, гр. София, п.к.1612, бул. „Акад.Иван Евст.Гешов“, № 104, за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 год., съгласно предложението на Одитния комитет на Дружеството. Протоколът от Общото събрание на акционерите ще бъде публично оповестен в рамките на законоустановените срокове.

 


 

          Всички новини         

 

 

 

          Политика за защита на личните данни

 

 

начало Новини
Новини
Изплащане на дивидент за 2010 г. Печат Е-поща

Централния депозитар на ценни книжа ще изготви Списък с размера на дължимия дивидент на правоимащите лица по чл. 115в, ал. 1 към 12.07.2011 год. Съгласно Приложение № 27 към Правилника на “Централен депозитар” АД дивидентът ще се изплаща чрез съответния инвестиционен посредник.

Продължение...
 
Софарма билдингс АДСИЦ проведе ОСА на 28.06.2011 г. Печат Е-поща

Софарма билдингс АДСИЦ проведе ОСА на 28.06.2011 г. , на което се взеха следните решения:

 - Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите, печалбата реализирана през 2010 год. в размер на 6228.30 лв. (шест хиляди двеста двадесет и осем лева и 30 стотинки), а след преобразуване по реда на чл. 10 от ЗДСИЦ в размер на 6502,30 лв. (шест хиляди петстотин и два лева и 30 стотинки) да се разпредели както следва: за дивидент на акционерите в размер на 5852,07 лв. (пет хиляди осемстотин петдесет и два лева и 7 стотинки), определен съгласно изискванията на чл.10, ал.3 от ЗДСИЦ, остатъкът в размер на 376,23 лева да се отнесе в други резерви на дружеството.

Продължение...
 
Покана за Общо събрание на акционерите на 28.06.2011 г. PDF Печат Е-поща
Петък, 27 Май 2011г. 13:21ч.
“СОФАРМА БИЛДИНГС” АДСИЦ ще проведе редовно Общо събрание на акционерите на 28.06.2011 год. от 13,00 часа
 
МФО за 1-во тримесечие на 2011 PDF Печат Е-поща
Понеделник, 02 Май 2011г. 09:29ч.
Софарма билдингс АД представи междинен финансов отчет за първо тримесечие на 2011 год. на КФН, БФБ и обществеността.
 
Годишен финансов отчет 2010 г. PDF Печат Е-поща
Понеделник, 21 Март 2011г. 08:22ч.

На основание чл. 100н, ал. 1, 4 и 7 от Закона за публично предлагане на ценни книжа, чл. 31, ал. 1, т.1, чл. 32, ал. 1и чл.41 от Наредба № 2/17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриване на информация от публичните дружества и други емитенти на ценни книжа и чл. 25, ал.1 от ЗДСИЦ, “Софарма билдингс” АД представи одитиран годишния финансов отчет за 2010 год. на КФН, БФБ и обществеността.

 
МФО към 31.12.2010 г. PDF Печат Е-поща
Понеделник, 31 Януари 2011г. 12:00ч.
Софарма билдингс АДСИЦ представи междинен финансов отчет към 31.12.2010 година на КФН, БФБ-София АД и Обществеността
 
МФО за 3-то трим. 2010 г. PDF Печат Е-поща
Четвъртък, 22 Юли 2010г. 07:37ч.

„Софарма билдингс” АДСИЦ представи междинен финансов отчет към 30.09.2010 год. на КФН, БФБ и Обществеността.

 
Изплащане на дивидент за 2009 год. Печат Е-поща

“Софарма билдингс” АДСИЦ започва изплащането на дивидента за 2009 год. от 15.07.2010 год.

Продължение...
 
Софарма билдингс АДСИЦ проведе ОСА на 10.06.2010 г. Печат Е-поща

"Софарма билдингс" АДСИЦ проведе редовно Общо събрание на акционерите на 10.06.2010 год. от 12.00 часа в гр. София, ул.”Илиенско шосе” № 16, бяха взети следните решения:

Продължение...
 
Софарма билдингс АДСИЦ представи МФО към 31.03.2010 г. PDF Печат Е-поща
Петък, 30 Април 2010г. 07:13ч.
На основание, чл.100о , ал. 1, ал. 3 и ал. 4 от Закона за публично предлагане на ценни книжа, чл. 40, т. 2 и чл. 41, ал.2, т.5 от Наредба № 2 за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриване на информация от публичните дружества и други емитенти на ценни книжа "Софарма билдингс" АДСИЦ представи междинен финансов отчет към 31.03.2010 год. на КФН, БФБ и Обществеността.
 
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 Следваща > Край >>

Страница 5 от 6
Sopharma Buildings 2018 

  Web Design & SEO