Новини
Уведомление за издаден LEI код на "Софарма билдингс" АДСИЦ
Изтегли
 
Уведомление за проведено ОСА на Софарма билдингс АДСИЦ
На основание чл. 117, ал.2 и 3 от Закона за публично предлагане на ценни книжа Ви уведомяваме, че на 05.06.2017 год. се проведе редовното Общо събрание на акционерите на “СОФАРМА БИЛДИНГС” АДСИЦ. 
 
Промяна Директор за връзка с инвеститорите
Уведомяваме, че с решение на Съвета на Директорите на "Софарма билдингс" АДСИЦ, взето на 12.01.2017г., се освобождава от длъжност Директор за връзка с инвеститорите лицето Петя Николова Петкова и се назначава на основание и съгласно изискванията на чл. 116г от Закона за публичното предлагане на ценни книжа на длъжност Директор за връзки с инвеститорите лицето Лиляна Веселинова Горанова, считано от 16 януари 2017г., с данни за контакт: Адрес : гр. София, ул. „Лъчезар Станчев” № 5, Комплекс „Софарма Бизнес Тауърс”, Сграда А, ет. 11; Тел.: + 359 2 8134 887 Факс: + 359 2 8134 141 Е-поща: lgoranova@sopharma.bg
 
          Всички новини
начало Новини
Новини
Годишен финансов отчет 2011 г. PDF Печат Е-поща
Вторник, 20 Март 2012г. 11:51ч.

Софарма билдингс АДСИЦ представи одитиран финансов отчет за 2011 година на КФН, БФБ и Обществеността.

 
Първо място на наградите НОВИ БИЗНЕС ИДЕИ 2011

На 11.11.2011г. в зала 3 на НДК се състоя награждаването на победителите в съответните категории за наградите „НОВИ БИЗНЕС ИДЕИ” 2011. Бяха раздадени награди в 8 категории и една Голяма награда за Нова бизнес идея, присъдени от 12-членно жури включващо водещи бизнесмени, главни редактори на бизнес медии и консултанти.

Продължение...
 
МФО към 30.09.2011 г. PDF Печат Е-поща
Понеделник, 24 Октомври 2011г. 09:06ч.

Софарма билдингс АДСИЦ представи междинен финансов отчет към 30.09.2011 год. в КФН, БФБ и Обществеността.

 
Софарма билдингс АДСИЦ продаде недвижим имот в гр. Видин Печат Е-поща
“Софарма билдингс” АДСИЦ продаде следния недвижим имот: „Оцетна фабрика, находяща се в гр. Видин, кв. Западна складова зона, представляващ УПИ 10971.511.34 по плана на гр. Видин, целият с площ от около 11 882 кв.м., ведно с всичко построено в него
Продължение...
 
МФО към 30.06.2011 г. Печат Е-поща

"Софарма билдингс" АДСИЦ представи на КФН, БФБ и Обществеността междинен финансов отчет към 30.06.2011 г.

 
Изплащане на дивидент за 2010 г. Печат Е-поща

Централния депозитар на ценни книжа ще изготви Списък с размера на дължимия дивидент на правоимащите лица по чл. 115в, ал. 1 към 12.07.2011 год. Съгласно Приложение № 27 към Правилника на “Централен депозитар” АД дивидентът ще се изплаща чрез съответния инвестиционен посредник.

Продължение...
 
Софарма билдингс АДСИЦ проведе ОСА на 28.06.2011 г. Печат Е-поща

Софарма билдингс АДСИЦ проведе ОСА на 28.06.2011 г. , на което се взеха следните решения:

 - Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите, печалбата реализирана през 2010 год. в размер на 6228.30 лв. (шест хиляди двеста двадесет и осем лева и 30 стотинки), а след преобразуване по реда на чл. 10 от ЗДСИЦ в размер на 6502,30 лв. (шест хиляди петстотин и два лева и 30 стотинки) да се разпредели както следва: за дивидент на акционерите в размер на 5852,07 лв. (пет хиляди осемстотин петдесет и два лева и 7 стотинки), определен съгласно изискванията на чл.10, ал.3 от ЗДСИЦ, остатъкът в размер на 376,23 лева да се отнесе в други резерви на дружеството.

Продължение...
 
Покана за Общо събрание на акционерите на 28.06.2011 г. PDF Печат Е-поща
Петък, 27 Май 2011г. 13:21ч.
“СОФАРМА БИЛДИНГС” АДСИЦ ще проведе редовно Общо събрание на акционерите на 28.06.2011 год. от 13,00 часа
 
МФО за 1-во тримесечие на 2011 PDF Печат Е-поща
Понеделник, 02 Май 2011г. 09:29ч.
Софарма билдингс АД представи междинен финансов отчет за първо тримесечие на 2011 год. на КФН, БФБ и обществеността.
 
Годишен финансов отчет 2010 г. PDF Печат Е-поща
Понеделник, 21 Март 2011г. 08:22ч.

На основание чл. 100н, ал. 1, 4 и 7 от Закона за публично предлагане на ценни книжа, чл. 31, ал. 1, т.1, чл. 32, ал. 1и чл.41 от Наредба № 2/17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриване на информация от публичните дружества и други емитенти на ценни книжа и чл. 25, ал.1 от ЗДСИЦ, “Софарма билдингс” АД представи одитиран годишния финансов отчет за 2010 год. на КФН, БФБ и обществеността.

 
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 Следваща > Край >>

Страница 4 от 5
Sopharma Buildings 2017 

  Web Design & SEO