Новини
Покана за ОСА за 21.06.2018

Съгласно изискванията на чл. 100т от ЗППЦК “Софарма билдингс“ АДСИЦ уведомява, че на 04 май 2018 година Агенцията по вписванията обяви с номер № № 20180504162529 Поканата за провеждане на Редовно общо събрание на акционерите на „Софарма билдингс“ АДСИЦ, насрочено за 21.06.2018 година.

„Софарма билдингс“ АДСИЦ прилага материали по дневния ред на РОСА на вниманието на акционерите, като същите ще бъдат достъпни на сайта на Екстри (www.x3news.com) , на интернет страницата на дружеството www.sopharma-buildings.com както и на хартиен носител на адреса на Дружеството, София, ул. Лъчезар Станчев 5 , Софарма Бизнес Тауърс, сграда А, ет.20 

 
Отчети 2018
Ръководството на Софарма билдингс АДСИЦ оповести Междинен финансов отчет за първото тримесечие на 2018 година.

 Регулираната информация  е представена на КФН и БФБ и е публикувана в екстри нюз.

 
Одитиран ГФО 2017 год.

Софарма билдингс АДСИЦ оповести одитиран Годишен финансов отчет за 2017 година.

 Регулираната информация  е представена на КФН и БФБ и е публикувана в екстри нюз.

 

          Всички новини         

 

 

 

          Декларация за поверителност

 

 

начало Новини
Новини
ОСА, проведено на 28.06.2012 г. PDF Печат Е-поща

На редовното Общо събрание на акционерите на “СОФАРМА БИЛДИНГС” АДСИЦ, проведено на 28.06.2012 год. от 14.00 часа в гр. София, ул.”Илиенско шосе” № 16 се взеха следните решения:

Продължение...
 
Уведомление по чл.82б, ал.1 и ал.2 от ЗППЦК PDF Печат Е-поща
Петък, 04 Май 2012г. 07:14ч.
Във връзка с изискванията на чл.82б, ал.1 и ал.2 от ЗППЦК, за представяне на документ, който съдържа или препраща към цялата информация, която е публикувана или предоставяна на разположение на обществеността
Продължение...
 
Тримесечен финансов отчет PDF Печат Е-поща
Вторник, 24 Април 2012г. 10:33ч.

Софарма билдингс АДСИЦ представи междинния финансов отчет за трето тримесечие на 2014 година на КФН, БФБ и Обществеността.

 
Годишен финансов отчет 2011 г. PDF Печат Е-поща
Вторник, 20 Март 2012г. 11:51ч.

Софарма билдингс АДСИЦ представи одитиран финансов отчет за 2011 година на КФН, БФБ и Обществеността.

 
Първо място на наградите НОВИ БИЗНЕС ИДЕИ 2011

На 11.11.2011г. в зала 3 на НДК се състоя награждаването на победителите в съответните категории за наградите „НОВИ БИЗНЕС ИДЕИ” 2011. Бяха раздадени награди в 8 категории и една Голяма награда за Нова бизнес идея, присъдени от 12-членно жури включващо водещи бизнесмени, главни редактори на бизнес медии и консултанти.

Продължение...
 
МФО към 30.09.2011 г. PDF Печат Е-поща
Понеделник, 24 Октомври 2011г. 09:06ч.

Софарма билдингс АДСИЦ представи междинен финансов отчет към 30.09.2011 год. в КФН, БФБ и Обществеността.

 
Софарма билдингс АДСИЦ продаде недвижим имот в гр. Видин Печат Е-поща
“Софарма билдингс” АДСИЦ продаде следния недвижим имот: „Оцетна фабрика, находяща се в гр. Видин, кв. Западна складова зона, представляващ УПИ 10971.511.34 по плана на гр. Видин, целият с площ от около 11 882 кв.м., ведно с всичко построено в него
Продължение...
 
МФО към 30.06.2011 г. Печат Е-поща

"Софарма билдингс" АДСИЦ представи на КФН, БФБ и Обществеността междинен финансов отчет към 30.06.2011 г.

 
Изплащане на дивидент за 2010 г. Печат Е-поща

Централния депозитар на ценни книжа ще изготви Списък с размера на дължимия дивидент на правоимащите лица по чл. 115в, ал. 1 към 12.07.2011 год. Съгласно Приложение № 27 към Правилника на “Централен депозитар” АД дивидентът ще се изплаща чрез съответния инвестиционен посредник.

Продължение...
 
Софарма билдингс АДСИЦ проведе ОСА на 28.06.2011 г. Печат Е-поща

Софарма билдингс АДСИЦ проведе ОСА на 28.06.2011 г. , на което се взеха следните решения:

 - Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите, печалбата реализирана през 2010 год. в размер на 6228.30 лв. (шест хиляди двеста двадесет и осем лева и 30 стотинки), а след преобразуване по реда на чл. 10 от ЗДСИЦ в размер на 6502,30 лв. (шест хиляди петстотин и два лева и 30 стотинки) да се разпредели както следва: за дивидент на акционерите в размер на 5852,07 лв. (пет хиляди осемстотин петдесет и два лева и 7 стотинки), определен съгласно изискванията на чл.10, ал.3 от ЗДСИЦ, остатъкът в размер на 376,23 лева да се отнесе в други резерви на дружеството.

Продължение...
 
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 Следваща > Край >>

Страница 4 от 5
Sopharma Buildings 2018 

  Web Design & SEO