Новини
Междинен финансов отчет
Ръководството на Софарма билдингс АДСИЦ оповести тримесечен финансов отчет към 30.09.2018 година.

 Регулираната информация  е представена на КФН и БФБ и е публикувана в екстри нюз.

 
Междинен финансов отчет
Ръководството на Софарма билдингс АДСИЦ оповести шестмесечен финансов отчет към 30.06.2018 година.

 Регулираната информация  е представена на КФН и БФБ и е публикувана в екстри нюз.

 
Уведомление за проведено ОСА

На 21.06.2018 г. се проведе редовно Общо събрание на акционерите на “Софарма билдингс” АДСИЦ.

Общото събрание на акционерите прие Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2017 год.; Годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2017 год.; Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 год.; Одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2017 год.; Отчета на Одитния комитет за дейността му през 2017 год.; Доклада на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2017 год. Общото събрание на акционерите прие предложението на Съвета на директорите, Дружеството да не разпределя дивидент за 2017 г. по причина, че Дружеството е приключило отчетната 2017 г. с отрицателен финансов резултат. Формираната загуба за 2017 г., в размер на 65 736,31 (шестдесет и пет хиляди седемстотин тридесет и шест лева и тридесет и една стотинки) лева, да бъде покрита с натрупаните резерви от Фонд „Премии от емисии“ на Дружеството. Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2017 год Общото събрание на акционерите запази досегашният размер на постоянните месечни възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на Дружеството и през 2018 год. Общото събрание на акционерите избра Специализирано одиторско предприятие „Бейкър Тили Клиту и Партньори” ООД, гр. София, п.к.1612, бул. „Акад.Иван Евст.Гешов“, № 104, за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 год., съгласно предложението на Одитния комитет на Дружеството. Протоколът от Общото събрание на акционерите ще бъде публично оповестен в рамките на законоустановените срокове.

 


 

          Всички новини         

 

 

 

          Политика за защита на личните данни

 

 

начало Новини
Новини
Софарма билдингс АДСИЦ проведе ОСА на 21.06.2013 PDF Печат Е-поща
Сряда, 26 Юни 2013г. 13:56ч.

Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите, печалбата реализирана през 2012 год. в размер на на 12 455,00 лева.

Продължение...
 
Поканата за ОСА на 21.06.2013 г. е публикувана в ТР PDF Печат Е-поща
Вторник, 28 Май 2013г. 07:26ч.
Софарма билдингс АДСИЦ публикува Поканата за ОСА, насрочено за 21.06.2013 год. от 17.00 часа в Търговския регистър под номер 20130516100029.
 
Изплащане на дивидент за 2011г. PDF Печат Е-поща
Понеделник, 08 Октомври 2012г. 08:51ч.

„Софарма билдингс“ АДСИЦ ще започне изплащането на дивидента за 2011 год. на 12.10.2012 год. съгласно изготвен Списък с размера на дължимия дивидент на правоимащите лица по чл. 115в, ал. 1 към 12.07.2012 год. 

Продължение...
 
ОСА, проведено на 28.06.2012 г. PDF Печат Е-поща

На редовното Общо събрание на акционерите на “СОФАРМА БИЛДИНГС” АДСИЦ, проведено на 28.06.2012 год. от 14.00 часа в гр. София, ул.”Илиенско шосе” № 16 се взеха следните решения:

Продължение...
 
Уведомление по чл.82б, ал.1 и ал.2 от ЗППЦК PDF Печат Е-поща
Петък, 04 Май 2012г. 07:14ч.
Във връзка с изискванията на чл.82б, ал.1 и ал.2 от ЗППЦК, за представяне на документ, който съдържа или препраща към цялата информация, която е публикувана или предоставяна на разположение на обществеността
Продължение...
 
Тримесечен финансов отчет PDF Печат Е-поща
Вторник, 24 Април 2012г. 10:33ч.

Софарма билдингс АДСИЦ представи междинния финансов отчет за трето тримесечие на 2014 година на КФН, БФБ и Обществеността.

 
Годишен финансов отчет 2011 г. PDF Печат Е-поща
Вторник, 20 Март 2012г. 11:51ч.

Софарма билдингс АДСИЦ представи одитиран финансов отчет за 2011 година на КФН, БФБ и Обществеността.

 
МФО към 30.09.2011 г. PDF Печат Е-поща
Понеделник, 24 Октомври 2011г. 09:06ч.

Софарма билдингс АДСИЦ представи междинен финансов отчет към 30.09.2011 год. в КФН, БФБ и Обществеността.

 
Софарма билдингс АДСИЦ продаде недвижим имот в гр. Видин Печат Е-поща
“Софарма билдингс” АДСИЦ продаде следния недвижим имот: „Оцетна фабрика, находяща се в гр. Видин, кв. Западна складова зона, представляващ УПИ 10971.511.34 по плана на гр. Видин, целият с площ от около 11 882 кв.м., ведно с всичко построено в него
Продължение...
 
МФО към 30.06.2011 г. Печат Е-поща

"Софарма билдингс" АДСИЦ представи на КФН, БФБ и Обществеността междинен финансов отчет към 30.06.2011 г.

 
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 Следваща > Край >>

Страница 4 от 6
Sopharma Buildings 2018 

  Web Design & SEO