Новини
Софарма билдингс АДСИЦ проведе ОСА
Общото събрание на акционерите на “Софарма билдингс” АДСИЦ, проведено на 11.06.2019 година прие Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2018 год.; Годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2018 год.; Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 год.; Одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2018 год.; Отчета на Одитния комитет за дейността му през 2018 год.; Доклада на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2018 год. Общото събрание на акционерите приe предложението на Съвета на директорите, Дружеството да не разпределя дивидент за 2018 г. по причина, че Дружеството е приключило отчетната 2018 г. с отрицателен финансов резултат. Формираната загуба за 2018 г., в размер на 70 555,45 (седемдесет хиляди петстотин петдесет и пет лева и четиридесет и пет стотинки) лева, да бъде покрита с натрупаните резерви от Фонд „Премии от емисии“ на Дружеството. Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2018 год. Общото събрание на акционерите запази досегашният размер на постоянните месечни възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на Дружеството и през 2019 год. Общото събрание на акционерите избра Специализирано одиторско предприятие „Бейкър Тили Клиту и Партньори” ООД, гр. София, район Оборище, ул. „Стара планина“, № 5, за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 год., съгласно предложението на Одитния комитет на Дружеството.

 


 
Тримесечен финансов отчет 2019
Ръководството на Софарма билдингс АДСИЦ оповести тримесечен финансов отчет към 31.03.2019 година.

 Регулираната информация  е представена на КФН и БФБ и е публикувана в екстри нюз.

 
Годишен финансов отчет 2018 г.
Софарма билидингс АДСИЦ публикува Одитиран годишен отчет за 2018 г. на сайта на БФБ - www.x3news.com и на сайта на КФН-  http://e-register.fsc.bg/.
 

          Всички новини         

 

 

 

          Политика за защита на личните данни

          Уведомление за защита на личните          данни на потребителя

 

 

          Personal data protection

начало Новини
Новини
ОСА за 22.05.2014 PDF Печат Е-поща
Вторник, 22 Април 2014г. 09:07ч.

Съветът на директорите, на основание чл. 223 от ТЗ, свиква Редовно заседание на Общото събрание на акционерите на „СОФАРМА БИЛДИНГС” АДСИЦ

Продължение...
 
Годишен финансов отчет за 2013 година PDF Печат Е-поща
Петък, 28 Март 2014г. 08:11ч.

Софарма билдингс АДСИЦ представи одитиран Годишен финансов отчет за 2013 година на КФН, БФБ и Обществеността.

 
Финансов отчет за четвърто тримесечие на 2013 година PDF Печат Е-поща
Четвъртък, 30 Януари 2014г. 08:02ч.

Софарма билдингс АДСИЦ представи междинния финансов отчет за четвърто тримесечие на 2013 година на КФН, БФБ и Обществеността.

 
Изплащане на дивидент за 2012 год. PDF Печат Е-поща
Вторник, 10 Септември 2013г. 12:20ч.

На основание чл. 100к., ал. 1 от ЗППЦК, Ви уведомяваме, че „Софарма билдингс“ АДСИЦ ще започне изплащането на дивидента за 2012 год. на 18.09.2013 год. съгласно изготвен Списък с размера на дължимия дивидент на правоимащите лица по чл. 115в, ал. 1 към 05.07.2013 год. Съгласно Приложение № 27 към Правилника на “Централен депозитар” АД дивидентът ще се изплаща чрез съответния инвестиционен посредник. Общата сума, гласувана на Общото събрание на акционерите за разпределяне на дивидент е в размер на 11 209.50 лв. / единадесет хиляди двеста и девет лева и 50 стотинки/. Брой акции - 649 990; Номинал: 1.00 лв. Брутен дивидент на една акция е 0,0172 лв.

 
Софарма билдингс АДСИЦ проведе ОСА на 21.06.2013 PDF Печат Е-поща
Сряда, 26 Юни 2013г. 13:56ч.

Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите, печалбата реализирана през 2012 год. в размер на на 12 455,00 лева.

Продължение...
 
Поканата за ОСА на 21.06.2013 г. е публикувана в ТР PDF Печат Е-поща
Вторник, 28 Май 2013г. 07:26ч.
Софарма билдингс АДСИЦ публикува Поканата за ОСА, насрочено за 21.06.2013 год. от 17.00 часа в Търговския регистър под номер 20130516100029.
 
Изплащане на дивидент за 2011г. PDF Печат Е-поща
Понеделник, 08 Октомври 2012г. 08:51ч.

„Софарма билдингс“ АДСИЦ ще започне изплащането на дивидента за 2011 год. на 12.10.2012 год. съгласно изготвен Списък с размера на дължимия дивидент на правоимащите лица по чл. 115в, ал. 1 към 12.07.2012 год. 

Продължение...
 
ОСА, проведено на 28.06.2012 г. PDF Печат Е-поща

На редовното Общо събрание на акционерите на “СОФАРМА БИЛДИНГС” АДСИЦ, проведено на 28.06.2012 год. от 14.00 часа в гр. София, ул.”Илиенско шосе” № 16 се взеха следните решения:

Продължение...
 
Уведомление по чл.82б, ал.1 и ал.2 от ЗППЦК PDF Печат Е-поща
Петък, 04 Май 2012г. 07:14ч.
Във връзка с изискванията на чл.82б, ал.1 и ал.2 от ЗППЦК, за представяне на документ, който съдържа или препраща към цялата информация, която е публикувана или предоставяна на разположение на обществеността
Продължение...
 
Тримесечен финансов отчет PDF Печат Е-поща
Вторник, 24 Април 2012г. 10:33ч.

Софарма билдингс АДСИЦ представи междинния финансов отчет за трето тримесечие на 2014 година на КФН, БФБ и Обществеността.

 
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 Следваща > Край >>

Страница 4 от 6
Sopharma Buildings 2018 

  Web Design & SEO