Новини
Междинен финансов отчет
Ръководството на Софарма билдингс АДСИЦ оповести тримесечен финансов отчет към 30.09.2018 година.

 Регулираната информация  е представена на КФН и БФБ и е публикувана в екстри нюз.

 
Междинен финансов отчет
Ръководството на Софарма билдингс АДСИЦ оповести шестмесечен финансов отчет към 30.06.2018 година.

 Регулираната информация  е представена на КФН и БФБ и е публикувана в екстри нюз.

 
Уведомление за проведено ОСА

На 21.06.2018 г. се проведе редовно Общо събрание на акционерите на “Софарма билдингс” АДСИЦ.

Общото събрание на акционерите прие Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2017 год.; Годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2017 год.; Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 год.; Одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2017 год.; Отчета на Одитния комитет за дейността му през 2017 год.; Доклада на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2017 год. Общото събрание на акционерите прие предложението на Съвета на директорите, Дружеството да не разпределя дивидент за 2017 г. по причина, че Дружеството е приключило отчетната 2017 г. с отрицателен финансов резултат. Формираната загуба за 2017 г., в размер на 65 736,31 (шестдесет и пет хиляди седемстотин тридесет и шест лева и тридесет и една стотинки) лева, да бъде покрита с натрупаните резерви от Фонд „Премии от емисии“ на Дружеството. Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2017 год Общото събрание на акционерите запази досегашният размер на постоянните месечни възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на Дружеството и през 2018 год. Общото събрание на акционерите избра Специализирано одиторско предприятие „Бейкър Тили Клиту и Партньори” ООД, гр. София, п.к.1612, бул. „Акад.Иван Евст.Гешов“, № 104, за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 год., съгласно предложението на Одитния комитет на Дружеството. Протоколът от Общото събрание на акционерите ще бъде публично оповестен в рамките на законоустановените срокове.

 


 

          Всички новини         

 

 

 

          Политика за защита на личните данни

 

 

начало Новини
Новини
СД свиква ОСА на 14.05.2015 г. PDF Печат Е-поща
Сряда, 08 Април 2015г. 09:37ч.

Съветът на директорите, на основание чл. 223 от ТЗ, свиква Редовно заседание на Общото събрание на акционерите на „СОФАРМА БИЛДИНГС ” АДСИЦ, което да се проведе на 14.05.2015 год. от 11.00 час...

Продължение...
 
Годишен финансов отчет 2014 год. PDF Печат Е-поща
Вторник, 24 Март 2015г. 08:20ч.
Софарма билдингс АДСИЦ представи одитиран Годишен финансов отчет за 2014 година на КФН, БФБ и на Обществеността.
 
Междинен финансов отчет - IV-то тримесечие 2014 PDF Печат Е-поща
Четвъртък, 22 Януари 2015г. 10:29ч.

Софарма билдингс АДСИЦ представи междинен финансов отчет за четвърто тримесечие на 2014 година на КФН, БФБ и Обществеността.

 
Междинен финансов отчет за 2014 година, 3-то тр. PDF Печат Е-поща
Сряда, 15 Октомври 2014г. 10:30ч.

Софарма билдингс АДСИЦ представи междинния финансов отчет за трето тримесечие на 2014 година на КФН, БФБ и Обществеността.

Продължение...
 
Решения на ОСА - 22.05.2014 PDF Печат Е-поща
Петък, 23 Май 2014г. 12:06ч.

На редовното Общо събрание на акционерите на “СОФАРМА БИЛДИНГС” АДСИЦ, проведено на 22.05.2014 год. от 12:30 часа в гр. София, ул. ”Лъчезар Станчев” № 5 се взеха следните решения...

Продължение...
 
ОСА на Софарма Билдингс 22.05.2014 PDF Печат Е-поща
Петък, 23 Май 2014г. 12:04ч.

На 22.05.2014 год.,  се проведе Редовно заседание на Общото събрание на акционерите на „СОФАРМА БИЛДИНГС” АДСИЦ...

Продължение...
 
ОСА за 22.05.2014 PDF Печат Е-поща
Вторник, 22 Април 2014г. 09:07ч.

Съветът на директорите, на основание чл. 223 от ТЗ, свиква Редовно заседание на Общото събрание на акционерите на „СОФАРМА БИЛДИНГС” АДСИЦ

Продължение...
 
Годишен финансов отчет за 2013 година PDF Печат Е-поща
Петък, 28 Март 2014г. 08:11ч.

Софарма билдингс АДСИЦ представи одитиран Годишен финансов отчет за 2013 година на КФН, БФБ и Обществеността.

 
Финансов отчет за четвърто тримесечие на 2013 година PDF Печат Е-поща
Четвъртък, 30 Януари 2014г. 08:02ч.

Софарма билдингс АДСИЦ представи междинния финансов отчет за четвърто тримесечие на 2013 година на КФН, БФБ и Обществеността.

 
Изплащане на дивидент за 2012 год. PDF Печат Е-поща
Вторник, 10 Септември 2013г. 12:20ч.

На основание чл. 100к., ал. 1 от ЗППЦК, Ви уведомяваме, че „Софарма билдингс“ АДСИЦ ще започне изплащането на дивидента за 2012 год. на 18.09.2013 год. съгласно изготвен Списък с размера на дължимия дивидент на правоимащите лица по чл. 115в, ал. 1 към 05.07.2013 год. Съгласно Приложение № 27 към Правилника на “Централен депозитар” АД дивидентът ще се изплаща чрез съответния инвестиционен посредник. Общата сума, гласувана на Общото събрание на акционерите за разпределяне на дивидент е в размер на 11 209.50 лв. / единадесет хиляди двеста и девет лева и 50 стотинки/. Брой акции - 649 990; Номинал: 1.00 лв. Брутен дивидент на една акция е 0,0172 лв.

 
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 Следваща > Край >>

Страница 3 от 6
Sopharma Buildings 2018 

  Web Design & SEO