Новини
Междинен финансов отчет
Ръководството на Софарма билдингс АДСИЦ оповести шестмесечен финансов отчет към 30.06.2018 година.

 Регулираната информация  е представена на КФН и БФБ и е публикувана в екстри нюз.

 
Уведомление за проведено ОСА

На 21.06.2018 г. се проведе редовно Общо събрание на акционерите на “Софарма билдингс” АДСИЦ.

Общото събрание на акционерите прие Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2017 год.; Годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2017 год.; Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 год.; Одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2017 год.; Отчета на Одитния комитет за дейността му през 2017 год.; Доклада на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2017 год. Общото събрание на акционерите прие предложението на Съвета на директорите, Дружеството да не разпределя дивидент за 2017 г. по причина, че Дружеството е приключило отчетната 2017 г. с отрицателен финансов резултат. Формираната загуба за 2017 г., в размер на 65 736,31 (шестдесет и пет хиляди седемстотин тридесет и шест лева и тридесет и една стотинки) лева, да бъде покрита с натрупаните резерви от Фонд „Премии от емисии“ на Дружеството. Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2017 год Общото събрание на акционерите запази досегашният размер на постоянните месечни възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на Дружеството и през 2018 год. Общото събрание на акционерите избра Специализирано одиторско предприятие „Бейкър Тили Клиту и Партньори” ООД, гр. София, п.к.1612, бул. „Акад.Иван Евст.Гешов“, № 104, за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 год., съгласно предложението на Одитния комитет на Дружеството. Протоколът от Общото събрание на акционерите ще бъде публично оповестен в рамките на законоустановените срокове.

 


 
Покана за ОСА за 21.06.2018

Съгласно изискванията на чл. 100т от ЗППЦК “Софарма билдингс“ АДСИЦ уведомява, че на 04 май 2018 година Агенцията по вписванията обяви с номер № № 20180504162529 Поканата за провеждане на Редовно общо събрание на акционерите на „Софарма билдингс“ АДСИЦ, насрочено за 21.06.2018 година.

„Софарма билдингс“ АДСИЦ прилага материали по дневния ред на РОСА на вниманието на акционерите, като същите ще бъдат достъпни на сайта на Екстри (www.x3news.com) , на интернет страницата на дружеството www.sopharma-buildings.com както и на хартиен носител на адреса на Дружеството, София, ул. Лъчезар Станчев 5 , Софарма Бизнес Тауърс, сграда А, ет.20 

 

          Всички новини         

 

 

 

          Политика за защита на личните данни

 

 

начало Новини Общо събрание на акционерите 14-05-2015
Общо събрание на акционерите 14-05-2015 PDF Печат Е-поща
Четвъртък, 14 Май 2015г. 11:32ч.
Уведомяваме Ви, че на редовното Общо събрание на акционерите на “СОФАРМА БИЛДИНГС” АДСИЦ, проведено на 14.05.2015 год. в гр. София, ул. ”Лъчезар Станчев” № 5 се взеха следните решения:

- Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 год. и одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2014 год. - Общото събрание на акционерите приема Годишен доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2014 год. и одобрява Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на дружеството за 2014 год. - Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите Дружеството да не разпределя дивидент за 2014 г. по причина, че Дружеството е приключило отчетната 2014 г. с отрицателен финансов резултат. Формираната загуба за 2014 г. да бъде покрита с натрупаните резерви от Фонд „Резервен“ и „Премии от емисии“ на Дружеството. - Общото събрание на акционерите избира дипломираният експерт-счетоводител Трифон Рахнев, диплома № 0047 и специализирано одиторско предприятие „Ажур ТДМ” ООД, ЕИК 121270288, гр. София, ул. „Мърфи” № 3, за регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 год., съгласно предложението на Одитния комитет; - Общото събрание на акционерите запазва досегашният размер на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите на Дружеството и през 2015 год. - Общото събрание на акционерите продължава мандата на Одитния комитет на Дружеството и преизбира Иван Христов Кралев за негов председател за срок от 5 (пет) години, считано от датата на настоящето заседание на Общото събрание на акционерите. - Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност члена на Съвета на директорите на Дружеството Радосвет Крумов Радев по негово искане, считано от датата на провеждане на заседанието на Общото събрание на акционерите, на което е взето решението за освобождаване. - Общото събрание на акционерите продължава мандата на двама от членовете на настоящия състав на Съвета на директорите на Дружеството, а именно: Емил Георгиев Костов и Иван Христов Кралев, за нов срок от 5 години, считано от датата на настоящето заседание на Общото събрание на акционерите, на което е взето решението за продължаване на мандата. - Общото събрание на акционерите избира за срок от 5 години, считано от датата на провеждане на Общото събрание на акционерите, на което е взето решението за избора, като нов, независим по смисъла на чл. 116а, ал. 2 ЗППЦК, член на Съвета на директорите на Дружеството лицето Ирина Викторова Минчева, с висше образование, степен магистър, специалност „Теология“ и втора специалност „Педагогика“, придобито в Софийски университет „Св. Климент Охридски“, с 28-годишен мениджърски професионален опит в страната и чужбина, с отлично ниво на владеене на руски и английски език. - Общото събрание приема Доклада на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2014 г.

 
Sopharma Buildings 2018 

  Web Design & SEO