Новини
Уведомление за издаден LEI код на "Софарма билдингс" АДСИЦ
Изтегли
 
Уведомление за проведено ОСА на Софарма билдингс АДСИЦ
На основание чл. 117, ал.2 и 3 от Закона за публично предлагане на ценни книжа Ви уведомяваме, че на 05.06.2017 год. се проведе редовното Общо събрание на акционерите на “СОФАРМА БИЛДИНГС” АДСИЦ. 
 
Промяна Директор за връзка с инвеститорите
Уведомяваме, че с решение на Съвета на Директорите на "Софарма билдингс" АДСИЦ, взето на 12.01.2017г., се освобождава от длъжност Директор за връзка с инвеститорите лицето Петя Николова Петкова и се назначава на основание и съгласно изискванията на чл. 116г от Закона за публичното предлагане на ценни книжа на длъжност Директор за връзки с инвеститорите лицето Лиляна Веселинова Горанова, считано от 16 януари 2017г., с данни за контакт: Адрес : гр. София, ул. „Лъчезар Станчев” № 5, Комплекс „Софарма Бизнес Тауърс”, Сграда А, ет. 11; Тел.: + 359 2 8134 887 Факс: + 359 2 8134 141 Е-поща: lgoranova@sopharma.bg
 
          Всички новини
начало Новини Общо събрание на акционерите 14-05-2015
Общо събрание на акционерите 14-05-2015 PDF Печат Е-поща
Четвъртък, 14 Май 2015г. 11:32ч.
Уведомяваме Ви, че на редовното Общо събрание на акционерите на “СОФАРМА БИЛДИНГС” АДСИЦ, проведено на 14.05.2015 год. в гр. София, ул. ”Лъчезар Станчев” № 5 се взеха следните решения:

- Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 год. и одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2014 год. - Общото събрание на акционерите приема Годишен доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2014 год. и одобрява Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на дружеството за 2014 год. - Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите Дружеството да не разпределя дивидент за 2014 г. по причина, че Дружеството е приключило отчетната 2014 г. с отрицателен финансов резултат. Формираната загуба за 2014 г. да бъде покрита с натрупаните резерви от Фонд „Резервен“ и „Премии от емисии“ на Дружеството. - Общото събрание на акционерите избира дипломираният експерт-счетоводител Трифон Рахнев, диплома № 0047 и специализирано одиторско предприятие „Ажур ТДМ” ООД, ЕИК 121270288, гр. София, ул. „Мърфи” № 3, за регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 год., съгласно предложението на Одитния комитет; - Общото събрание на акционерите запазва досегашният размер на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите на Дружеството и през 2015 год. - Общото събрание на акционерите продължава мандата на Одитния комитет на Дружеството и преизбира Иван Христов Кралев за негов председател за срок от 5 (пет) години, считано от датата на настоящето заседание на Общото събрание на акционерите. - Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност члена на Съвета на директорите на Дружеството Радосвет Крумов Радев по негово искане, считано от датата на провеждане на заседанието на Общото събрание на акционерите, на което е взето решението за освобождаване. - Общото събрание на акционерите продължава мандата на двама от членовете на настоящия състав на Съвета на директорите на Дружеството, а именно: Емил Георгиев Костов и Иван Христов Кралев, за нов срок от 5 години, считано от датата на настоящето заседание на Общото събрание на акционерите, на което е взето решението за продължаване на мандата. - Общото събрание на акционерите избира за срок от 5 години, считано от датата на провеждане на Общото събрание на акционерите, на което е взето решението за избора, като нов, независим по смисъла на чл. 116а, ал. 2 ЗППЦК, член на Съвета на директорите на Дружеството лицето Ирина Викторова Минчева, с висше образование, степен магистър, специалност „Теология“ и втора специалност „Педагогика“, придобито в Софийски университет „Св. Климент Охридски“, с 28-годишен мениджърски професионален опит в страната и чужбина, с отлично ниво на владеене на руски и английски език. - Общото събрание приема Доклада на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2014 г.

 
Sopharma Buildings 2017 

  Web Design & SEO