Новини
Уведомление за издаден LEI код на "Софарма билдингс" АДСИЦ
Изтегли
 
Уведомление за проведено ОСА на Софарма билдингс АДСИЦ
На основание чл. 117, ал.2 и 3 от Закона за публично предлагане на ценни книжа Ви уведомяваме, че на 05.06.2017 год. се проведе редовното Общо събрание на акционерите на “СОФАРМА БИЛДИНГС” АДСИЦ. 
 
Промяна Директор за връзка с инвеститорите
Уведомяваме, че с решение на Съвета на Директорите на "Софарма билдингс" АДСИЦ, взето на 12.01.2017г., се освобождава от длъжност Директор за връзка с инвеститорите лицето Петя Николова Петкова и се назначава на основание и съгласно изискванията на чл. 116г от Закона за публичното предлагане на ценни книжа на длъжност Директор за връзки с инвеститорите лицето Лиляна Веселинова Горанова, считано от 16 януари 2017г., с данни за контакт: Адрес : гр. София, ул. „Лъчезар Станчев” № 5, Комплекс „Софарма Бизнес Тауърс”, Сграда А, ет. 11; Тел.: + 359 2 8134 887 Факс: + 359 2 8134 141 Е-поща: lgoranova@sopharma.bg
 
          Всички новини
начало Новини Решения на ОСА - 22.05.2014
Решения на ОСА - 22.05.2014 PDF Печат Е-поща
Петък, 23 Май 2014г. 12:06ч.
На редовното Общо събрание на акционерите на “СОФАРМА БИЛДИНГС” АДСИЦ, проведено на 22.05.2014 год. от 12:30 часа в гр. София, ул. ”Лъчезар Станчев” № 5 се взеха следните решения: - Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите Дружеството да не разпределя дивидент за 2013 г. по причина, че Дружеството е приключило отчетната 2013 г. с отрицателен финансов резултат. Формираната загуба за 2013 г. да бъде покрита с натрупаните резерви от Фонд „Резервен“ на Дружеството; - Общото събрание на акционерите избира дипломираният експерт-счетоводител Трифон Рахнев, диплома № 0047 и специализирано одиторско предприятие „Ажур ТДМ” ООД, ЕИК 121270288, гр. София, ул. „Мърфи” № 3, за регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 год., съгласно предложението на Одитния комитет; - Общото събрание на акционерите реши да се запази досегашният размер на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите на Дружеството и през 2014 год.
 
Sopharma Buildings 2017 

  Web Design & SEO