Новини
Междинен Финансов отчет 2018
Ръководството на Софарма билдингс АДСИЦ оповести тримесечен финансов отчет към 31.12.2018 година.

 Регулираната информация  е представена на КФН и БФБ и е публикувана в екстри нюз.

 
Междинен финансов отчет 2018
Ръководството на Софарма билдингс АДСИЦ оповести тримесечен финансов отчет към 30.09.2018 година.

 Регулираната информация  е представена на КФН и БФБ и е публикувана в екстри нюз.

 
Междинен финансов отчет
Ръководството на Софарма билдингс АДСИЦ оповести шестмесечен финансов отчет към 30.06.2018 година.

 Регулираната информация  е представена на КФН и БФБ и е публикувана в екстри нюз.

 

          Всички новини         

 

 

 

          Политика за защита на личните данни

          Уведомление за защита на личните          данни на потребителя

 

 

          Personal data protection

начало инвестор център корпоративен календар
Корпоративен календар 2019 г. Печат Е-поща

 

СОФАРМА БИЛДИНГС АДСИЦ

 КАЛЕНДАР НА КОРПОРАТИВНИТЕ СЪБИТИЯ през 2019 година

     събитие

срок

Ø Публикуване на отчет за четвъртото тримесечие на 2018   г.

30.01.2019

Ø Заседание на Съвета на директорите за приемане на годишния финансов отчет.

15.03.2019

Ø Публикуване на одитиран Годишен финансов отчет за 2018 г.

01.04.2019

Ø Представяне на декларации на членовете на СД по чл. 26, ал. 2 от ЗДСИЦ

01.04.2019

Ø Публикуване на отчет за първото тримесечие на 2019г.

 30.04.2019

Ø Заседание на Съвета на директорите за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите.

Ø Представяне на поканата за свикване на редовно годишно общо събрание в Търговския регистър.

Ø Представяне на поканата и писмените материали по дневния ред на общото събрание пред обществеността, КФН и БФБ.

 15.05.2019

 

15.05.2019

 

30.05.2019

Ø Изготвяне на списък от ЦД на лицата с право на глас в РОСА

 12.06.2019

Ø Провеждане на редовно годишно общо събрание на акционерите.

28.06.2019

Ø Обявяване на ГФО за 2018 г. в Търговския регистър

28.06.2019

Ø Краен срок за представяне на Протокола от редовно годишно общо събрание на акционерите пред обществеността, КФН и БФБ.

02.07.2019

Ø Публикуване на отчет за второто тримесечие на 2019 г.

30.07.2019

Ø Начална дата за изплащане на дивидент* за 2018 г.

30.09.2019

Ø Публикуване на отчет за третото тримесечие на 2019 г.

30.10.2019

Ø Крайна дата за изплащане на дивидента* за 2018 г. чрез съответната банка и инвестиционните посредници.

 

30.12.2019

Ø Публикуване на отчет за четвъртото тримесечие на 2019 г.

Ø Публикуване на одитиран Годишен отчет за 2019 г.

30.01.2020

30.03.2020

 

Медии, в които Софарма имоти АДСИЦ публикува регулираната информация:

http://www.extri.bg ;http://e-register.fsc.bg

http://www. infostock.bg;

 

http://www.sopharma-buildings.com

*Ако има съответно решение на Общото събрание на акционерите.

 
Sopharma Buildings 2018 

  Web Design & SEO