Новини
Междинен финансов отчет
Ръководството на Софарма билдингс АДСИЦ оповести тримесечен финансов отчет към 30.09.2018 година.

 Регулираната информация  е представена на КФН и БФБ и е публикувана в екстри нюз.

 
Междинен финансов отчет
Ръководството на Софарма билдингс АДСИЦ оповести шестмесечен финансов отчет към 30.06.2018 година.

 Регулираната информация  е представена на КФН и БФБ и е публикувана в екстри нюз.

 
Уведомление за проведено ОСА

На 21.06.2018 г. се проведе редовно Общо събрание на акционерите на “Софарма билдингс” АДСИЦ.

Общото събрание на акционерите прие Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2017 год.; Годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2017 год.; Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 год.; Одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2017 год.; Отчета на Одитния комитет за дейността му през 2017 год.; Доклада на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2017 год. Общото събрание на акционерите прие предложението на Съвета на директорите, Дружеството да не разпределя дивидент за 2017 г. по причина, че Дружеството е приключило отчетната 2017 г. с отрицателен финансов резултат. Формираната загуба за 2017 г., в размер на 65 736,31 (шестдесет и пет хиляди седемстотин тридесет и шест лева и тридесет и една стотинки) лева, да бъде покрита с натрупаните резерви от Фонд „Премии от емисии“ на Дружеството. Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2017 год Общото събрание на акционерите запази досегашният размер на постоянните месечни възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на Дружеството и през 2018 год. Общото събрание на акционерите избра Специализирано одиторско предприятие „Бейкър Тили Клиту и Партньори” ООД, гр. София, п.к.1612, бул. „Акад.Иван Евст.Гешов“, № 104, за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 год., съгласно предложението на Одитния комитет на Дружеството. Протоколът от Общото събрание на акционерите ще бъде публично оповестен в рамките на законоустановените срокове.

 


 

          Всички новини         

 

 

 

          Политика за защита на личните данни

 

 

начало инвестор център корпоративен календар
Корпоративен календар 2019 г. Печат Е-поща

 

СОФАРМА БИЛДИНГС АДСИЦ

 КАЛЕНДАР НА КОРПОРАТИВНИТЕ СЪБИТИЯ през 2019 година

     събитие

срок

Ø Публикуване на отчет за четвъртото тримесечие на 2018   г.

30.01.2019

Ø Заседание на Съвета на директорите за приемане на годишния финансов отчет.

15.03.2019

Ø Публикуване на одитиран Годишен финансов отчет за 2018 г.

01.04.2019

Ø Представяне на декларации на членовете на СД по чл. 26, ал. 2 от ЗДСИЦ

01.04.2019

Ø Публикуване на отчет за първото тримесечие на 2019г.

 30.04.2019

Ø Заседание на Съвета на директорите за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите.

Ø Представяне на поканата за свикване на редовно годишно общо събрание в Търговския регистър.

Ø Представяне на поканата и писмените материали по дневния ред на общото събрание пред обществеността, КФН и БФБ.

 15.05.2019

 

15.05.2019

 

30.05.2019

Ø Изготвяне на списък от ЦД на лицата с право на глас в РОСА

 12.06.2019

Ø Провеждане на редовно годишно общо събрание на акционерите.

28.06.2019

Ø Обявяване на ГФО за 2018 г. в Търговския регистър

28.06.2019

Ø Краен срок за представяне на Протокола от редовно годишно общо събрание на акционерите пред обществеността, КФН и БФБ.

02.07.2019

Ø Публикуване на отчет за второто тримесечие на 2019 г.

30.07.2019

Ø Начална дата за изплащане на дивидент* за 2018 г.

30.09.2019

Ø Публикуване на отчет за третото тримесечие на 2019 г.

30.10.2019

Ø Крайна дата за изплащане на дивидента* за 2018 г. чрез съответната банка и инвестиционните посредници.

 

30.12.2019

Ø Публикуване на отчет за четвъртото тримесечие на 2019 г.

Ø Публикуване на одитиран Годишен отчет за 2019 г.

30.01.2020

30.03.2020

 

Медии, в които Софарма имоти АДСИЦ публикува регулираната информация:

http://www.extri.bg ;http://e-register.fsc.bg

http://www. infostock.bg;

 

http://www.sopharma-buildings.com

*Ако има съответно решение на Общото събрание на акционерите.

 
Sopharma Buildings 2018 

  Web Design & SEO