Новини
Уведомление за издаден LEI код на "Софарма билдингс" АДСИЦ
Изтегли
 
Уведомление за проведено ОСА на Софарма билдингс АДСИЦ
На основание чл. 117, ал.2 и 3 от Закона за публично предлагане на ценни книжа Ви уведомяваме, че на 05.06.2017 год. се проведе редовното Общо събрание на акционерите на “СОФАРМА БИЛДИНГС” АДСИЦ. 
 
Промяна Директор за връзка с инвеститорите
Уведомяваме, че с решение на Съвета на Директорите на "Софарма билдингс" АДСИЦ, взето на 12.01.2017г., се освобождава от длъжност Директор за връзка с инвеститорите лицето Петя Николова Петкова и се назначава на основание и съгласно изискванията на чл. 116г от Закона за публичното предлагане на ценни книжа на длъжност Директор за връзки с инвеститорите лицето Лиляна Веселинова Горанова, считано от 16 януари 2017г., с данни за контакт: Адрес : гр. София, ул. „Лъчезар Станчев” № 5, Комплекс „Софарма Бизнес Тауърс”, Сграда А, ет. 11; Тел.: + 359 2 8134 887 Факс: + 359 2 8134 141 Е-поща: lgoranova@sopharma.bg
 
          Всички новини
начало инвестор център корпоративен календар
Корпоративен календар 2017 г. Печат Е-поща

 

СОФАРМА БИЛДИНГС АДСИЦ

 КАЛЕНДАР НА КОРПОРАТИВНИТЕ СЪБИТИЯ

през 2017 година

     събитие

срок

Ø Публикуване на отчет за четвъртото тримесечие на 2016 г.

30.01.2017

Ø Заседание на Съвета на директорите за приемане на годишния финансов отчет.

до 15.03.2017

Ø Публикуване на одитиран Годишен финансов отчет за 2016 г.

до 31.03.2017

Ø Представяне на декларации на членовете на СД по чл. 26, ал. 2 от ЗДСИЦ

до 30.04.2017

Ø Публикуване на отчет за първото тримесечие на 2017 г.

до 30.04.2017

Ø Заседание на Съвета на директорите за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите.

Ø Представяне на поканата за свикване на редовно годишно общо събрание в Търговския регистър.

Ø Представяне на поканата и писмените материали по дневния ред на общото събрание пред обществеността, КФН и БФБ.

до 15.05.2017

 

15.05.2017

 

29.05.2017

Ø Изготвяне на списък от ЦД на лицата с право на глас в РОСА

до 12.06.2017

Ø Провеждане на редовно годишно общо събрание на акционерите.

до 30.06.2017

Ø Обявяване на ГФО за 2015 г. в Търговския регистър

до 10.07.2017

Ø Краен срок за представяне на Протокола от редовно годишно общо събрание на акционерите пред обществеността, КФН и БФБ.

до 03.07.2017

Ø Публикуване на отчет за второто тримесечие на 2017 г.

30.07.2017

Ø Начална дата за изплащане на дивидент* за 2016 г.

30.09.2017

Ø Публикуване на отчет за третото тримесечие на 2017 г.

30.10.2017

Ø Крайна дата за изплащане на дивидента* за 2016 г. чрез съответната банка и инвестиционните посредници.

 

31.12.2016

Ø Публикуване на отчет за четвъртото тримесечие на 2017 г.

30.01.2017

 

Медии, в които Софарма билдингс АДСИЦ публикува регулираната информация:

http://www.extri.bg ;http://e-register.fsc.bg

http://www.infostock.bg;

http://www.sopharma-buildings.com

*Ако има съответно решение на Общото събрание на акционерите.

 
Sopharma Buildings 2017 

  Web Design & SEO